Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Vojenské topografické mapy

Vojenské topografické mapy archivujeme v mierkach 1:1000000 až 1:2000. Pochádzajú z obdobia od roku 1952 a ich spoločným znakom je, že boli vyhotovené v povojnovom období v rôznych mierkach súradnicového systému S-42. V mierke 1:50000 okrem prvého vydania predmetných máp v 50. rokoch 20. storočia archivujeme aj obnovené vydania – tzv. šedotlač, ale aj rôzne tématické mapy, ako cestné, vodohospodárske, aj so zákresom geodetických bodov. Spomínané súbory máp sú väčšinou kompletné z celého územia Slovenska a sú plne kolorované. 

Ukážka cestnej mapy 1:50000, 1961

Ukážka vodohospodárskej mapy 1:50000, 1969


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť