Body GZ a geodetické siete

Body GZ

Pôvodné bodové pole GZ predstavovali fyzické body Základného bodového poľa (ZBP), tak ako ich definovala ČSN (STN) 73 0415 Geodetické body. Z normy vyplývalo, že body vedené v Československej trigonometrickej sieti v systéme JTSK tvorili Základné polohové bodové pole (ZPBP), body vedené v Československej jednotnej nivelačnej sieti (ČSJNS) v systéme Bpv tvorili Základné výškové bodové pole (ZVBP) a body vedené v Československej gravimetrickej sieti tvorili Základne tiažové bodové pole (ZTBP). Z týchto bodov pôvodného ZBP boli po vzniku SR v roku 1993 postupne vybrané vhodné body do nových GZ a ich bodového poľa. Do nového bodového pola GZ boli prebraté vybrané body zo ZPBP, ktoré dostali označenie ako body Štátnej trigonometrickej siete (ŠTS), vybrané body zo ZVBP, ktoré dostali označenie ako body Štátnej nivelačnej siete (ŠNS) a vybrané body zo ZTBP, ktoré dostali nové označenie ako body Štátnej gravimetrickej siete (ŠGS). Úplne novú skupinu bodov, označenú ako body Štátnej priestorovej siete (ŠPS), vytvorili novo vybudované body GZ, vytvorené zväčša ako integrované body s jednoznačnou meračskou značkou, ku ktorej boli určené jednotlivé geodetické parametre, ako priestorové súradnice v ETRS89 a/alebo normálna výška v Bpv a/alebo tiažové zrýchlenie spolu s charakteristikami presnosti. Pri výbere bodov do ŠPS sa kládla požiadavka najmä na ich dostupnosť vozidlom, minimálny zákryt nad horizontom, dostatočnú viditeľnosť a bezpečnosť z pohľadu ich ochrany. Takto vybrané a vybudované body ŠPS vytvorili novú sieť bodov GZ, ktoré reprezentujú novú základnú kostru GZ. Sieť bodov ŠPS charakterizuje meračská (najmä klincová) značka s navŕtaným otvorom (ten nemusí byť v centre značky), ktorá je osadená do podbetónovaného kamenného hranola o rozmeroch 20-25 x 20-25 x 70-110 cm s opracovanou hlavou, ktorá vyčnieva nad teréne cca 20 cm. Bod je chránený betónovou skružou a obyčajne aj ochrannou kovovou tyčou s výstražnou nálepkou. Oranžový náter bodu a ochranných zariadení pomáha v teréne odlíšiť tieto body od bodov ostatných špecializovaných štátnych geodetických sieti. Neskôr boli do siete týchto bodov zaradené aj moduly, na ktorých sú osadené antény permanentných staníc SKPOS.

Informačný systém geodetických základov

Informačný systém geodetických základov predstavuje súbor hardvérových a softvérových komponentov, databáz, údajov a služieb s cieľom vykonávať správu údajov o  bodoch štátnych geodetických sieti t.j. bodoch GZ a poskytovať vybrané údaje na publikovanie.

Databáza ISGZ obsahuje textové, číselne a grafické informácie o všetkých bodoch GZ vrátane metaúdajov. Ku každému bodu GZ sú v ISGZ evidované nasledovné atribúty alebo iba niektoré z nich (podľa zaradenia bodu do príslušnej štátnej geodetickej siete):

 • súradnice a/alebo výška a/alebo tiažové zrýchlenie so štandardnými neistototami v danom referenčnom geodetickom systéme v požadovanej presnosti,
 • úplné označenie a číslo, prípadne pôvodné označenie a číslo (ak bolo),
 • evidenčná jednotka,
 • stav a charakteristika,
 • typ, druh, rozmer, popis a materiál zariadenia geodetického bodu geodetických základov,
 • typ, druh, rozmer, popis a materiál ochrany zariadenia geodetického bodu geodetických základov,
 • príslušnosť ku štátnej geodetickej sieti a k pôvodnej geodetickej sieti (ak bol bod zaradený v minulosti aj v inej sieti),
 • trieda alebo rád v rámci štátnej geodetickej siete,
 • obec, okres, KÚ,
 • prístup k bodu a topografický popis okolia,
 • druh pozemku alebo nehnuteľnosti,
 • voľnosť horizontu,
 • miestopis a geometria,
 • fotografia alebo iná multimediálna informácia,
 • platnosť údajov,
 • dátum údržby a meno vykonávateľa údržby,
 • rôzne poiznámky,
 • poučenie vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti.

 

Do správy ISGZ spadá okrem evidencie atribútov uvedených vyššie aj:

 • preberanie a aktualizácia údajov a informácii na základe činností vykonaných pri údržbe a kontrole bodov GZ a na základe získaných hlásení a vydaných rozhodnutí k žiadostiam týkajúcich sa geodetických bodov GZ,
 • vykonávanie štatistických, rozborových a plánovacích činnosti nad údajmi z ISGZ,
 • kontrola kvality vedených údajov,
 • sprístupnenie a poskytnutie údajov a informácii o geodetických bodoch GZ pre Informačný systém geodézie, kartografie a katastra, rezortný geoportál ÚGKK SR, portál produktov a služieb GKÚ a iných zmluvne dohodnutých partnerov a zákaznícke centrum GKÚ na základe objednávok.

Označenie bodov GZ

Pre všetky body GZ je dôležité ich jedinečné označenie, ktoré je ich jednoznačným identifikátorom využívaným aj v ISGZ. Označenie (t.j. úplné číslo) bodu prideľuje bodom GZ správca podľa typu špecializovanej štátnej geodetickej siete v ktorej je bod prvýkrát geodeticky určený a podľa platných zásad pre tú geodetickú sieť. Označenie (úplné číslo) bodu GZ sa skladá z evidenčnej jednotky, pomlčky a čísla. Pri určovaní parametrov bodu v inej špecializovanej štátnej geodetickej sieti sa preberá a používa jeho domovské (prvé) označenie. Jednoznačné rozlíšenie súčasného označenia bodov GZ od pôvodných bodov ZBP a ich záväzných geodetických systémov je uvedené v nasledovnej tabuľke.

   ZBP - pôvodné bodové pole    Body GZ
sieť systém ukážka označenia sieť systém ukážka označenia
ČSTS S-JTSK 6924-4 ŠTS S-JTSK(JTSK) 6924-4
ČSJNS Bpv SAB-2.1.a ŠNS Bpv AB-521,01
ČSGS Gr-64 125 ŠGS S-Gr SK-125
- - - ŠPS ETRS89, S-JTSK(JTSK03) 4422BA-1001


Špecializované štátne geodetické siete

Geodetické určenie (lokalizácia) bodov GZ je vykonávaná ich zameraním v špecializovaných štátnych geodetických sieťach (označovaných aj ako národné geodetické siete) s dodržaním stanovených technologických zásad. Výsledkom spracovania vykonaných meraní sú súradnice bodov a/alebo normálne výšky a/alebo tiažové zrýchlenia, prípadne iné parametre s charakteristikami presnosti v určených záväzných geodetických alebo geodetických referenčných systémoch.
Špecializované štátne geodetické siete sú uvedené v tabuľke nižšie:

Geodetická sieť Označenie Prehliadanie
Štátna priestorová sieť ŠPS Prehliadať v mape
Štátna nivelačná sieť ŠNS Prehliadať v mape
Štátna gravimetrická sieť ŠGS Prehliadať v mape
Štátna trigonometrická sieť ŠTS Prehliadať v mape


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 


 • Poslať stránku e-mailom
 • Tlačiť