Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Ústredný archív geodézie a kartografie

Ústredný archív geodézie a kartografie (ÚAGK) je osobitným dokumentačným pracoviskom rezortu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR), v ktorom sa zhromažďuje, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje archívna dokumentácia súvisiaca s tvorbou máp na našom území od konca 18. storočia až po súčasnosť. Archív vznikol 5. januára 1990 ako nástupca predošlých archívov rozhodnutím Slovenského úradu geodézie a kartografie č. P-11/1990. Organizačne bol začlenený do správy Geodetického a kartografického ústavu Bratislava (GKÚ), metodicky je riadený Odborom archívov Ministerstva vnútra SR. Vzhľadom na význam a zvláštnu povahu archívnych dokumentov bol ÚAGK 17. apríla 1990 začlenený Ministerstvom vnútra a životného prostredia medzi archívy osobitného významu, v súčasnosti patrí medzi špecializované verejné archívy.
Značná časť fondov ÚAGK pochádza z 19. storočia a do tohto obdobia tiež siahajú korene predchodcov dnešného ÚAGK - archívov pozemkového katastra resp. archívov katastrálnych máp, v tom čase ešte v rámci štátnej správy Rakúsko - Uhorskej monarchie. Jednotlivé zbierky archívu každoročne rozrastajú o staršie mapové diela dodané hlavne z rezortných pracovísk a aj o nové mapové diela poskytnuté z rezortu aj od súkromných vydavateľov vo forme tzv. povinných výtlačkov v zmysle Zákona o geodézii a kartografii č. 215/1995. Postupným archivovaním nových mapových diel je možné vytvoriť ucelený obraz o vývoji mapovania na území Slovenska, ako aj o vývoji jednotlivých druhov kartografických diel.
V súčasnosti ÚAGK archivuje približne 400 000 mapových listov, 500 bežných metrov písomností, 200 kusov glóbusov, reliéfnych máp a prístrojov a 1000 kusov digitálnych nosičov obsahujúcich kartografické diela. Mapové diela sú uložené v priestoroch archívu väčšinou v klasických kovových úložných jednotkách – mapových trezoroch v ležatom stave (okrem nadformátových kartografický diel, ktoré sú uložené v zrolovanej podobe), písomnosti a ostatné archiválie v kovových skriniach. V poslednom období pribudli do archívu aj moderné digitálne úložné jednotky v ktorých uschovávame najvzácnejšie mapové diela pôvodného katastrálneho operátu.
Dôležitou funkciou archívu je sprístupňovanie archívnych dokumentov verejnosti. ÚAGK poskytuje záujemcom informáciie o svojich archívnych dokumentoch ako pri osobnej návšteve, tak aj cez telefonický alebo e-mailový kontakt, ďalej poskytuje archívne dokumenty na štúdium v priestoroch bádateľne, a v spolupráci s ostatnými oddeleniami GKÚ poskytuje aj ich kópie a skeny. ÚAGK je zdrojom cenných informácií nielen pre geodetov a kartografov, ale aj pre historikov, heraldikov, pamiatkárov, architektov, geografov, ekológov, jazykovedcov a ďalších odborníkov, ale aj pre širokú verejnosť, najmä v súvislosti s vybavovaním rôznych majetkovo - právnych záležitostí.
Okrem hore uvedených hlavných činností archív vykonáva aj vyhotovovanie a postupné dopĺňanie rôznych archívnych pomôcok, reorganizáciu ukladania archívnych dokumentov, sprevádzanie exkurzií z rôznych škôl, ale aj odborných exkurzií zo Slovenska aj zo zahraničia, a aktívnu účasť v rôznych projektoch a odborných podujatiach.

Archívne dokumenty mapového aj písomného charakteru sú v ÚAGK rozdelené do rôznych zbierok:

- Komasačné mapy
- Konkretuálne mapy
- Pôvodný katastrálny operát
- Mapy evidencie nehnuteľností
- Technickohospodárske mapy
- Staré vojenské mapy
- Vojenské topografické mapy
- Štátne mapy odvodené
- Základné mapy Slovenskej republiky
- Ortofotomapy a letecké snímky
- Turistické mapy, automapy, plány miest
- Atlasy, lexikóny
- Porastové mapy
- Rôzne historické mapy
- Reliéfne mapy, glóbusy a mapy hviezdnej oblohy
- Technické mapy
- Hraničná dokumentácia
- Technické predpisy
- Digitálne nosiče

Kontakt:


Chlumeckého 4
827 45 Bratislava 212
uagk(at)skgeodesy.sk
+421 2 2081 6213 RNDr. Adrián Belák
+421 2 2081 6291 Ing. Michal Štefaňák
+421 2 2081 6292 Ing. Judit Konc

 Upozornenie pre bádateľov: Pri vysokých teplotách v bádateľni môžu byť úradné hodiny z dôvodu ochrany archívnych dokumentov skrátené na doobedňajšie.

Bádateľňa ÚAGK je od 26.4.2021 otvorená s nasledovnými záväznými obmedzeniami v súlade s usmernením OAR MVSR:

-          Každý bádateľ je povinný sa na štúdium vopred objednať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, pričom presný dátum a čas štúdia archívnych dokumentov a máp si dohodne so zamestnancom archívu podľa obsadenosti bádateľne a dostupnosti archívnych dokumentov a máp. Bádateľ počas objednania termínu oznámi predmet štúdia a zoznam požadovaných archívnych dokumentov a máp ako aj predpokladaný čas štúdia. Ak objednaný bádateľ sa nemôže dostaviť na dohodnutý termín, vopred informuje zamestnanca archívu.

-          Vzhľadom na hygienické opatrenia v bádateľni je možný vstup maximálne 1 bádateľa v danom čase v súlade s usmernením 1 bádateľ na 15 m2.

-          Vstup do bádateľne bude umožnený len s respirátorom kategórie najmenej FFP2 bez výdychového ventilu, ktorý je bádateľ povinný nosiť počas celej doby štúdia. Bádateľ pred vstupom je povinný preukázať sa negatívnym testom nie starším ako 7 dní a použiť dezinfekčný prostriedok umiestnený pri vrátnici.

-          V prípade platenia poplatkov za skeny a kópie odporúčame realizovať platbu platobnou kartou.

Archív si vyhradzuje právo neumožniť alebo zrušiť vstup osobám, ktoré nebudú akýmkoľvek spôsobom dodržiavať alebo budú porušovať niektoré z vyššie uvedených nariadení.

 

 

Zamestnanci ÚAGK:

vedúci archívu: RNDr. Adrián Belák
archivári: Ing. Judit Konc, Ing. Michal Štefaňák

Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 23.06.2021

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť