Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Nahlásenie chyby vo zverejnených údajov o bodoch geodetických základov

1. Nahlásenie chyby vo zverejnených údajov o bodoch geodetických základov sa vykonáva prostredníctvom mapového klienta ZBGIS vybratím mapovej kompozície Referenčné geodetické body.
Mapový klient ZBGIS

2. V pravom dolnom rohu zvolíme funkciu Report chýb. Identifikujeme referenčný geodetický bod kliknutím na jeho polohu v mape. Následne zvolíme typ siete ktorej je bod súčasťou, vyplníme meno, priezvisko, mailovú adresu a popíšeme chybu resp. problém a report odošleme. Poznámka: geodetické body sa zobrazia na podklade ZBGIS pri priblížení mapy do väčšej mierky.
Report chýb - mapový klient ZBGIS

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť