Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Služby a produkty

Používatelia služby SKPOS® si môžu vybrať z troch základných služieb, ktoré sa od seba líšia presnosťou a formou poskytovaných dát.

SKPOS služby a produkty: SKPOS_dm - diferenciálne korekcie pre kódové merania, SKPOS_cm - diferenciálne korekcie pre fázové merania, SKPOS_mm - post-procesné spracovanie kódových a fázových meraní

Prehľad vlastnosti služieb a produktov

Produkt SKPOS_dm SKPOS_cm SKPOS_mm
Prístup dát V reálnom čase
NTRIP protokol
195.28.70.16:2101
V reálnom čase
NTRIP protokol
195.28.70.16:2101
Post-procesing
Webový portál
http://skposonlineobchod.gku.sk
Formát dát RTCM 2.1
RTCM 2.3
RTCM 2.3, CMR+, CMRx,
RTCM 3.1, RTCM 3.2
RINEX 2.11
RINEX 3.02
Koncept Virtuálna referenčná stanica (VRS) Virtuálna referenčná stanica (VRS) VRS alebo stanica SKPOS
Presnosť 0,3 – 1 m 2 – 4 cm mm – cm
Interval záznamu 1 sec. 1 sec. 1 – x sec.
Typické uplatnenie GIS, navigácia, doprava geodézia, kataster veľmi presné merania
Referenčný Systém ETRS89 (ETRF2000)
S-JTSK (JTSK03)
ETRS89 (ETRF2000)
S-JTSK (JTSK03)
ETRS89 (ETRF2000)
Subslužba (mountpoint)
(datastream)
SKPOS_DM_SVK
SKPOS_DM_SVK_23
SKPOS_CM_23
SKPOS_CM_31
SKPOS_CM_CMRx
SKPOS_CM_CMRplus
 
Cena 20,- EUR/rok 50,- EUR/rok
19,- EUR/mesiac
50,- EUR/rok
3.00,- EUR + 0.05,- EUR/hodina

 

SKPOS_dm

Službou sú poskytované diferenciálne korekcie pre kódové merania (DGNSS resp. DGPS) v reálnom čase v koncepte virtuálnej referenčnej stanice (VRS). Pre používanie tejto služby postačuje jednoduchý a relatívne lacnejší GNSS prijímač umožňujúci iba kódové merania, ktorý je schopný prijímať DGNSS korekcie v reálnom čase. Presnosť služby je na úrovni decimetrov. Formát korekcií RTCM 2.1 a RTCM 2.3. Služba nachádza typické uplatnenie v doprave, v navigácii vozidiel, v rôznych oblastiach geografických informačných systémov (napr. GIS mapovanie). Súčasťou služby SKPOS_dm je aj 50 hodín údajových súborov pre postprocesné spracovanie meraní nie starších ako 6 mesiacov (služba SKPOS_mm) a 50 hodín služby na výpočet súradníc statických meraní (Online Postprocesing).

SKPOS_cm

Touto službou sú poskytované diferenciálne korekcie pre fázové merania v  reálnom čase (RTK) v koncepte virtuálnej referenčnej stanice (VRS). Pre používanie služby je potrebný dvojfrekvenčný GNSS prijímač schopný spracovávať RTK korekcie v jednom z formátov RTCM 2.3, RTCM 3.1, RTCM 3.2, CMRx, CMR+. Presnosť služby je na úrovni 2 – 4 cm. Služba nachádza uplatnenie v geodézii, pri prácach v katastri nehnuteľností, pri mapovaní, pri presnom poľnohospodárstve alebo pri navigácii mechanizmov. Súčasťou služby SKPOS_cm je aj 50 hodín údajových súborov pre postprocesné spracovanie meraní nie starších ako 6 mesiacov (služba SKPOS_mm) a 50 hodín služby na výpočet súradníc statických meraní (Online Postprocesing).

SKPOS_mm

Služba umožňuje prístup k dátam pre dodatočné spracovanie fázových a kódových meraní v koncepte virtuálnej referenčnej stanice (VRS) alebo zo stanice SKPOS. Dáta sú prístupné používateľom pre zadaný časový interval v štandardnom formáte RINEX 2.11 alebo RINEX 3.02 prostredníctvom online obchodu po prihlásení sa cez portál SKPOS.


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
01.06.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť