Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Aktualizácia Technickej správy

Dňa 22.2.2018 bola zverejnená aktualizovaná verzia Technickej správy: Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej a jeho vzťah k Európskemu terestrickému referenčnému systému 1989 (verzia 3.0).

Aktualizácia Technickej správy sa týkala jej doplnenia o:

  • EPSG kódy pri definíciách súradnicových referenčných systémov a ich realizáciách,
  • EPSG kódy pri definíciách transformačných vzťahov a postupov,
  • informácie o štandarde NADCON vytvorenom pre gridy súradnicových rozdielov JTSK03-JTSK, ktoré sú v tomto štandarde využívané v Rezortnej transformačnej službe,
  • informácie o štandarde GTX vytvorenom pre DVRM05, ktorý je v tomto štandarde využívaný v Rezortnej transformačnej službe.

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty