Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

INSPIRE služby

Dňa 27.11.2017 rezort geodézie, kartografie a katastra SR vypublikoval nové INSPIRE služby pre témy z prílohy I Smernice - geografické názvoslovie, správne jednotky, hydrografia a dopravné siete. Publikované sú zobrazovacie služby ako aj ukladacie a oba typy služieb sú voľne dostupné. Prístupový bod k službám je na Geoportáli v záložke INSPIRE.

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty