Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Nová verzia aplikácie Mapový klient ZBGIS

Zmeny vo verzii 3.1
Novinky

    Informácie z mapy - doplnené čísla listu vlastníctva (LV) v zozname identifikovaných parciel,
    Doplnenie vrstvy LPIS (Kultúrne diely) do témy Kataster nehnuteľností,
    Zmena dizajnu panela detailu Parcela C, Parcela E, List vlastníctva, Stavba, Účastník právneho vzťahu v téme Kataster nehnuteľností,
    Doplnenie možnosti exportu Čiastočného výpisu listu vlastníctva,
    Doplnenie vrstvy Ulice (MV SR) do témy Základná mapa, Kataster nehnuteľností, Geodetické základy,
    V téme Archív doplnená vrstva Štátnej mapy odvodenej 1:5000 – 2. vydanie. Mozaika sa bude postupne dopĺňať, 
    Doplnenie vrstiev Názvy hlavných miest, Názvy oceánov, Názvy morí, Názvy jazier do témy Geografické názvoslovie,
    Tlač/export - doplnenie formátu A2,
    Meranie - doplnenie možnosti viacnásobného merania,
    Meranie - upravené UI panela,
    Meranie - odstránená funkcia merania z témy Geografické názvoslovie,
    Kreslenie - doplnené typy geometrií,
    Kreslenie - doplnená funkcia na označenie geometrie, možnosť editácia a mazania vybranej geometrie,
    Kreslenie - upravené UI panela,
    Zoskupenie vrstiev v téme Geodetické základy,
    3D zobrazenie stavieb - doplnené do témy Základná mapa a Terén,
    Export údajov ZBGIS raster a Ortofotomozaika v téme Základná mapa,
    Vrstva Mračná bodov - presunutá z 3D zobrazenia témy Kataster nehnuteľností do témy 3D Terén,
    Vrstva Mračná bodov - doplnená možnosť zmeny štýlu zobrazenia.

Vylepšenia

    Zjednotenie zobrazenia súradníc v súradnicových systémoch S-JTSK, ETRS89-TM34, WGS84 pri Meraní a Identifikácií,
    Doplnené odoslanie potvrdzujúceho emailu pri nahlásení chyby a v kontaktnom formulári,
    Aktualizované položky v rozbaľovacom menu kontaktného formulára "Problém sa týka",
    Doplnený odkaz na novinky v používateľskej príručke do čísla verzie v úvodnom okne aplikácie,
    Automatické priblíženie na obec alebo katastrálne územie pri stlačení funkcie Zámok.

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty