Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Slovenská priestorová observačná služba (SKPOS®)

Slovenská priestorová observačná služba globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) GPS NAVSTAR a GLONASS je zriadená a prevádzkovaná na základe zákona o geodézii a kartografii a je referenčnou službou zabezpečujúcou jednotné georeferencovanie v geodetickom referenčnom systéme ETRS89 a polohovom systéme S-JTSK v realizácii JTSK03.

Služby SKPOS® sú určené najmä pre prácu v reálnom čase a umožňujú využívať technológiu GNSS aj pre vybrané geodetické činnosti a zabezpečujú kvalitné podmienky na pripojenie geodetických prác k platnému geodetickému referenčnému systému.

Sprístupnenie služby je na základe registrácie.


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty