Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Agro vrstvy

Sprístupnenie údajov o poľnohospodárskej pôde prostredníctvom Mapového klienta ZBGIS odstraňuje informačné bariéry, zvyšuje transparentnosť, zlepšuje orientáciu vo vlastníckych a užívacích vzťahoch a súčasne zjednodušuje prístup k údajom o poľnohospodárskej pôde.

Riešenie predstavuje efektívny verejný nástroj na odhaľovanie možných podvodov v čerpaní agrodotácií a poskytuje prehľadné údaje o vlastníkoch pozemkov a žiadateľoch o priame podpory na jednom mieste.

Zodpovednou organizáciou za správu, resp. administráciu vrstiev „Hranice užívania“, „Kultúrne diely“ a „Obvyklá výška nájomného“ je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Zodpovednou organizáciou za správu, resp. administráciu vrstvy „Bonitované pôdno-ekologické jednotky“ je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava.

ÚGKK SR nemá správu agro vrstiev v kompetencii. Jednotlivé vrstvy (Hranice užívania, Kultúrne diely, Obvyklá výška nájomného a Bonitované pôdno-ekologické jednotky) sú na Mapovom klientovi ZBGIS len zobrazované.

Charakteristika jednotlivých agro vrstiev:

Hranice užívania
Hranice užívania predstavujú plochy deklarovanej výmery žiadateľom o priame podpory v príslušnom kalendárnom roku, ktoré predstavujú grafickú prílohu k Jednotnej žiadosti. Hranice užívania si žiadateľ o priame podpory zakresľuje v systéme IS GSAA, ktoré je v správe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Z údajov hraníc užívania možno získať informáciu o tom, ktorý konkrétny subjekt v danom kalendárnom roku žiadal na predmetnej ploche (resp. katastrálnej parcele) o priame podpory.

Kultúrne diely
Kultúrne diely alebo takzvané diely pôdnych blokov, vedené v Systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS), predstavujú súbor referenčných plôch tvoriacich podklad pre podávanie Jednotných žiadostí pre priame podpory. Kultúrne diely predstavujú ucelené časti poľnohospodárskej krajiny s viac-menej stabilnými prirodzenými alebo umelými hranicami a jednou kultúrou, pričom zároveň obsahujú informáciu o jedinečnom kóde dielu, lokalite a výmere. Na podklade kultúrnych dielov žiadatelia o priame podpory zakresľujú svoje hranice užívania, v rámci ktorých v danom roku hospodária a žiadajú o priame podpory.

Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku na účely zákona č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov predstavuje údaj o výške nájomného za 1 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorý každoročne k 30. júnu za predchádzajúci rok zverejňuje príslušný okresný úrad pre každé katastrálne územie. Určuje sa z údajov zistených z evidencie dohodnutého a zaplateného nájomného, poskytnutých nájomcami každoročne do 31. januára nasledujúceho roka, ako priemerná výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku.

Bonitované pôdno-ekologické jednotky
Každá parcela je charakterizovaná parametrami pôdno-ekologických vlastností vyjadrenými tzv. "bonitovanými pôdno-ekologickými jednotkami" (BPEJ). BPEJ sú pôdne a ekologicky relatívne najhomogénnejšie jednotky bonitačného informačného systému. V podstate predstavujú hlavné pôdno-klimatické jednotky, ktoré sú podrobnejšie rozdelené podľa kategórií ich sklonu svahov, expozície svahov k svetovým stranám, skeletovitosti, hĺbky pôdy a zrnitosti povrchového horizontu. Každá BPEJ je určená a jej pôdno-klimatické vlastnosti sú vyjadrené kombináciou kódov jednotlivých vlastností na stabilných pozíciách 7 miestneho kódu (kód klimatického regiónu, kód hlavnej pôdnej jednotky, kód svahovitosti a expozície, kód skeletovitosti a hĺbky pôdy, kód zrnitosti pôdy).

Postup zobrazenia agro vrstiev:

V prvom kroku je potrebné otvoriť si webovú aplikáciu „Mapový klient ZBGIS“. Následne si treba otvoriť tému Kataster nehnuteľností https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster, aktivovať (zapnúť) skupinu vrstiev „Agro vrstvy“ (jednotlivé vrstvy je možné aktivovať aj samostatne) a zadať alebo vyhľadať obec/číslo parcely. Údaje agro vrstiev je vhodné zobrazovať a prehľadávať nad podkladovou mapou „Ortofoto“.

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty