Prehľady kladov listov máp

Klad mapových listov Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 10 000 (ZM 10) je vektorová trieda, tvorí ju 2831 mapových listov, zobrazuje celé územie SR. Klad, rozmery a číselné označenie ZM 10 vychádza z kladu ZM SR 1:200 000 ich postupným delením. Mapové listy (ML) ZM 10 vznikli rozdelením mapového listu ZM 50 na 25 rovnakých obdĺžnikov a označenie sa skladá z číselného označenia mapového listu ZM 50 doplneného spojovníkom a číslom 01 až 25, zodpovedajúcim polohe mapového listu v rámci ZM 50. Mapové pole má tvar lichobežníka s konštantnou výškou 380 mm a priemernou plochou ML 18,7 km2. Dĺžka základní sa mení o 
0,3 mm od 482 mm na severe po 500 mm na juhu územia.

Klad mapových listov Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 25 000 (ZM 25) je vektorová trieda, tvorí ju 502 mapových listov. Údaje ŠMD ZM 25 pokrývajú asi 4/5 celkového územia Slovenskej republiky, t.j. 430 mapových listov. Klad a rozmery mapového listu ZM 25 sú odvodené z kladu listov ZM SR 1:200 000 a z postupného delenia mapového listu ZM 50 rozdelením na štyri diely. Číslo listu sa vytvorilo z čísla ZM 50, ktoré sa rozšírilo o číslicu 1 až 4. Názov listu ZM 25 je zhodný s názvom najväčšieho sídla zobrazeného na mape. Mapové pole má tvar lichobežníka s konštantnou výškou 380 mm. Dĺžka základní sa mení o 0,75 mm od 482 mm na sever po 500 mm na juhu územia.

Klad mapových listov Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 50 000 (ZM 50) je vektorová trieda, tvorí ju 143 mapových listov, zobrazuje celé územie SR. Klad a rozmery mapových listov ZM 50 sú odvodené z kladu listov ZM SR 1:200 000 jeho postupným delením na listy ZM 100, ktoré sa ďalej rozdelili na 4 diely. Číslo listu sa vytvorilo z čísla ZM 100 pridaním číslice 1 až 4 podľa polohy listu ZM 50 pri delení. Názov listu ZM 50 tvorí názov najväčšieho sídla zobrazeného na mape. Vnútorné rámy mapových listov ZM 50 majú tvar lichobežníka s výškou 380 mm. Dĺžka základní sa mení o 1,5 mm od 482 mm na severe do 500 mm na juhu územia.

Klad mapových listov Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 100 000 (ZM 100) je vektorová trieda, tvorí ju 42 mapových listov, zobrazuje celé územie SR. Klad a rozmery mapových listov ZM 100 sú odvodené z kladu listov ZM SR 1:200 000. Mapové listy ZM 100 vznikli rozdelením mapového listu ZM 200 na 4 diely. Číslo listu sa vytvorilo z čísla ZM 200 pridaním číslice 1 až 4 podľa polohy listu ZM 100 pri delení. Názov listu ZM 100 tvorí názov najväčšieho sídla zobrazeného na mape. Vnútorné rámy mapových listov ZM 100 majú tvar lichobežníka s konštantnou výškou 380 mm. Dĺžka základní sa mení o 3 mm od 482 mm na severe do 500 mm na juhu územia.

Klad mapových listov Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 200 000 (ZM 200) je vektorová trieda, tvorí ju 13 mapových listov, zobrazuje celé územie SR. Vnútorné rámy mapových listov ZM 200 majú tvar rovnoramenného lichobežníka s konštantnou výškou 380 mm. Dĺžka základní sa mení o 6 mm od 482 mm na severe do 500 mm na juhu územia. Označenie mapového listu tvorí číslo ZM 200 a názov listu ZM 200 tvorí názov najväčšieho sídla zobrazeného na mape.

Klady mapových listov základných máp sú voľne dostupné formou WMS alebo fyzických údajov. Klady mapových listov máp veľkých mierok (1 : 5 000, 1 : 2 880, 1 : 2 000 a 1 : 1 000) sú bližšie popísané tu. 

 

Prehľad kladu listov Štátnej mapy odvodenej 1 : 5 000 v mierke 1 : 400 000 

Podkladom mapy je Mapa správneho rozdelenia SR 1 : 400 000. Obsahuje polohopis, popis, klad mapových listov a vysvetlivky. Poskytuje sa v analógovej forme.

Prehľad kladu listov Základných máp Slovenskej republiky 1 : 10 000 – 1 : 200 000 v mierke
1 : 400 000 

Podkladom mapy je Mapa správneho rozdelenia SR 1 : 400 000. Obsahuje polohopis, popis, klad mapových listov a vysvetlivky. Poskytuje sa v analógovej forme.

Ukážka Prehľadu kladu listov Základných máp SR 1 : 10 0000 – 1 : 200 000 v mierke 1 : 400 000
Ukážka Prehľadu kladu listov Základných máp SR 1 : 10 0000 – 1 : 200 000 v mierke 1 : 400 000

Prehľad kladu listov Základných máp Slovenskej republiky 1 : 25 000 – 1 : 200 000 v mierke
1 : 1 000 000 

Mapa sa vyhotovila na podklade Mapy správneho rozdelenia 1 : 1 mil. Obsahuje polohopis, popis, klad listov a vysvetlivky. Poskytuje sa v analógovej forme.

Prehľad kladu listov Základných máp Slovenskej republiky 1 : 10 000 – 1 : 200 000 v mierke
1 : 1 000 000 

Mapa sa vyhotovila na podklade Mapy správneho rozdelenia 1 : 1 mil. Obsahuje polohopis, popis a klad listov. Poskytuje sa v analógovej forme.

Mapa kladov katastrálnych máp a bodov geodetických základov 1 : 50 000 

Mapa vznikla digitálnym kartografickým spracovaním podkladov posledného aktualizovaného vydania ZM 50 a doplnením tematického obsahu. Tematický obsah tvoria body Štátnej priestorovej siete, Štátnej trigonometrickej siete, Štátnej nivelačnej siete a Štátnej gravimetrickej siete s doplnením kladov listov Štátnej mapy odvodenej 1 : 5 000, Katastrálnej mapy 1 : 2 000, Katastrálnej mapy 1 : 2 880 a Základnej mapy SR 1 : 50 000. Poskytuje sa v analógovej forme.

Ukážka Mapy kladov katastrálnych máp a bodov geodetických základov 1 : 50 000
Ukážka Mapy kladov katastrálnych máp a bodov geodetických základov 1 : 50 000

 

Aktualizované: 21.12.2021