Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

PREHĽADY KLADOV LISTOV MÁP

Prehľad kladu listov Štátnej mapy odvodenej 1 : 5 000 v mierke 1 : 400 000 

Podkladom mapy je Mapa správneho rozdelenia SR 1 : 400 000. Obsahuje polohopis, popis, klad mapových listov a vysvetlivky. Poskytuje sa v analógovej forme.

Prehľad kladu listov Základných máp Slovenskej republiky 1 : 10 000 – 1 : 200 000 v mierke
1 : 400 000 

Podkladom mapy je Mapa správneho rozdelenia SR 1 : 400 000. Obsahuje polohopis, popis, klad mapových listov a vysvetlivky. Poskytuje sa v analógovej forme.

Ukážka Prehľadu kladu listov Základných máp SR 1 : 10 0000 – 1 : 200 000 v mierke 1 : 400 000
       Ukážka Prehľadu kladu listov Základných máp SR 1 : 10 0000 – 1 : 200 000 v mierke 1 : 400 000

Prehľad kladu listov Základných máp Slovenskej republiky 1 : 25 000 – 1 : 200 000 v mierke
1 : 1 000 000 

Mapa sa vyhotovila na podklade Mapy správneho rozdelenia 1 : 1 mil. Obsahuje polohopis, popis, klad listov a vysvetlivky. Poskytuje sa v analógovej forme.

Prehľad kladu listov Základných máp Slovenskej republiky 1 : 10 000 – 1 : 200 000 v mierke
1 : 1 000 000 

Mapa sa vyhotovila na podklade Mapy správneho rozdelenia 1 : 1 mil. Obsahuje polohopis, popis a klad listov. Poskytuje sa v analógovej forme.

Mapa kladov katastrálnych máp a bodov geodetických základov 1 : 50 000 

Mapa vznikla digitálnym kartografickým spracovaním podkladov posledného aktualizovaného vydania ZM 50 a doplnením tematického obsahu. Tematický obsah tvoria body Štátnej priestorovej siete, Štátnej trigonometrickej siete, Štátnej nivelačnej siete a Štátnej gravimetrickej siete s doplnením kladov listov Štátnej mapy odvodenej 1 : 5 000, Katastrálnej mapy 1 : 2 000, Katastrálnej mapy 1 : 2 880 a Základnej mapy SR 1 : 50 000. Poskytuje sa v analógovej forme.

Ukážka Mapy kladov katastrálnych máp a bodov geodetických základov 1 : 50 000
                    Ukážka Mapy kladov katastrálnych máp a bodov geodetických základov 1 : 50 000


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
28.04.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť