Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

ZÁKLADNÉ MAPY

ZM mierok 10 000 a 25 000 obsahujú vrstvy polohopisu, výškopisu, popisu, vodstva a porastov. V mapách mierok 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 a 1 000 000 sa nachádza okrem uvedených vrstiev aj územno-technické jednotky (pre mierku 50 000) a administratívne hranice (pre mierky 100 000, 200 000, 500 000 a 
1 000 000). ZM sú vyhotovené v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej, výškové údaje sa vzťahujú k baltskému výškovému systému – po vyrovnaní. ZM poskytujeme v tlačenej a v rastrovej forme.

Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 10 000

ZM 10 tvorí 2818 mapových listov územia SR. Mapa obsahuje polohopis, výškopis a popis. Predmetom polohopisu sú sídla, jednotlivé objekty, bodové pole, kilometrová súradnicová sieť, zemepisná sieť, komunikácie, vodstvo, porast a povrch pôdy, administratívne hranice a hranice katastrálnych území. Popis pozostáva z druhového označenia objektov, kót vrstevníc a geografického názvoslovia. Geografické názvy sa uvádzajú v štandardizovanej podobe. Predmetom výškopisu je terénny reliéf. Základný interval vrstevníc je 1, 2 alebo 
5 m. Formát mapového listu je 610 x 470 mm – tlač na plotri, resp. 630 x 470 mm – ofsetová tlač. Rastrová forma Základnej mapy SR 1 : 10 000 vznikla naskenovaním tlačových podkladov posledného vydania ZM 10. Je rozložená do piatich vrstiev – polohopis, popis, výškopis, porast a vodstvo. Jednotlivé vrstvy (čiernobiely raster) a farebný raster mapového listu sú transformované do JTSK. Údaje sa poskytujú z celého územia Slovenskej republiky.

Ukážka Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 10 000
                                          Ukážka Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 10 000

Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 25 000

Základná mapa SR 1 : 25 000 (ZM 25) sa vytvorila odvodením zo Základnej mapy SR 1 : 10 000 (ZM 10). Pri kartografickom spracovaní sa obsah ZM 10 generalizuje. ZM 25 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Predmetom polohopisu sú sídla a jednotlivé objekty, komunikácie, vodstvo, porast a povrch pôdy, administratívne hranice a hranice katastrálnych území. Predmetom výškopisu je terénny reliéf. Základný interval vrstevníc je 5 m. Popis mapy pozostáva z druhového označenia objektov, kót vrstevníc a geografického názvoslovia. Geografické názvy sa uvádzajú v štandardizovanej podobe. Formát mapového listu: 610 x 470 mm – tlač na plotri, resp. 630 x 470 mm – ofsetová tlač.

Ukážka Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 25 000
                                          Ukážka Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 25 000

Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 50 000

Základná mapa SR 1 : 50 000 (ZM 50) vznikla kartografickým prepracovaním predchádzajúcich mapových diel vydaných v súradnicovom systéme S-42. ZM 50 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Predmetom polohopisu je znázornenie sídiel a jednotlivých objektov, komunikácií, vodstva, porastu a povrchu pôdy, administratívnych hraníc a hraníc katastrálnych území. Predmetom výškopisu je znázornenie reliéfu. Základný interval vrstevníc je 10 m. Popis mapy pozostáva z druhového označenia objektov a geografického názvoslovia. Geografické názvoslovie sa uvádza v štandardizovanej podobe. Mapa je doplnená o názvy a kódy územno-technických jednotiek. Formát mapového listu 610 x 470 mm – tlač na plotri, resp. 630 x 470 mm – ofsetová tlač.

Ukážka Základnej mapy SR 1 : 50 000
                          Ukážka Základnej mapy SR 1 : 50 000, prepracované vydanie po roku 2007

Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 100 000

Základná mapa SR 1 : 100 000 (ZM 100) je zmenšeninou ZM 50 s minimálnymi kartografickými úpravami.

Ukážka Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 100 000
                                    Ukážka Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 100 000

Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 200 000 – analógová forma

Základná mapa SR 1 : 200 000 (ZM 200) je mapou odvodenou zo Základnej mapy SR 1 : 50 000. Základná mapa obsahuje polohopis, výškopis a popis. Predmetom polohopisu sú sídla a jednotlivé objekty, komunikácie, vodstvo, porast a povrch pôdy a hranice. Predmetom výškopisu je terénny reliéf. Základný interval vrstevníc je 50 m. Od roku 2002 sa ZM 200 spracúva digitálne. Formát mapového listu: 610 x 470 mm – tlač na plotri, resp. 630 x 470 mm – ofsetová tlač.

Ukážka Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 200 000
                                   Ukážka Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 200 000

Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 500 000

Základná mapa SR 1 : 500 000 (ZM 500) sa spracovala na podklade Fyzickej mapy 1 : 500 000. Mapa obsahuje polohopis, výškopis, popis a zemepisnú sieť. Predmetompolohopisu sú sídla, komunikácie, vodstvo, porast a povrch pôdy, hranice. Od roku 1994 sa ZM 500 vydáva v dvoch verziách znázornenia terénneho reliéfu – s vrstevnicami alebo s tieňovaným terénom. Základný interval vrstevníc je 100 m. Popis pozostáva zo štandardizovaného geografického názvoslovia. Rozmnožuje sa ofsetovou tlačou. 
Formát mapového listu: 910 x 520 mm.

Ukážka Základnej mapy SR 1 : 500 000, variant s tieňovaným terénom 
                            Ukážka Základnej mapy SR 1 : 500 000, variant s tieňovaným terénom

Ukážka Základnej mapy SR 1 : 500 000, variant s vrstevnicami
                                Ukážka Základnej mapy SR 1 : 500 000, variant s vrstevnicami

Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 1 000 000

Základná mapa SR 1 : 1 000 000 (ZM 1 mil.) vznikla zmenšením Základnej mapy SR 1 : 500 000. Od roku 1994 sa ZM 1 mil. vydáva v dvoch verziách znázornenia terénneho reliéfu – s vrstevnicami alebo s tieňovaným terénom. Formát mapového listu: 495 x 300 mm.

Ukážka Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 1 000 000
                                      Ukážka Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 1 000 000


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
28.04.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť