Základné mapy

ZM mierok 10 000 a 25 000 obsahujú vrstvy polohopisu, výškopisu, popisu, vodstva a porastov. V mapách mierok 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 a 1 000 000 sa nachádza okrem uvedených vrstiev aj územno-technické jednotky (pre mierku 50 000) a administratívne hranice (pre mierky 100 000, 200 000, 500 000 a 
1 000 000). ZM sú vyhotovené v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej, výškové údaje sa vzťahujú k baltskému výškovému systému – po vyrovnaní. ZM poskytujeme v tlačenej a v rastrovej forme.

Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 10 000

ZM 10 tvorí 2818 mapových listov územia SR. Mapa obsahuje polohopis, výškopis a popis. Predmetom polohopisu sú sídla, jednotlivé objekty, bodové pole, kilometrová súradnicová sieť, zemepisná sieť, komunikácie, vodstvo, porast a povrch pôdy, administratívne hranice a hranice katastrálnych území. Popis pozostáva z druhového označenia objektov, kót vrstevníc a geografického názvoslovia. Geografické názvy sa uvádzajú v štandardizovanej podobe. Predmetom výškopisu je terénny reliéf. Základný interval vrstevníc je 1, 2 alebo 
5 m. Formát mapového listu je 610 x 470 mm – tlač na plotri, resp. 630 x 470 mm – ofsetová tlač. Rastrová forma Základnej mapy SR 1 : 10 000 vznikla naskenovaním tlačových podkladov posledného vydania ZM 10. Je rozložená do piatich vrstiev – polohopis, popis, výškopis, porast a vodstvo. Jednotlivé vrstvy (čiernobiely raster) a farebný raster mapového listu sú transformované do JTSK. Údaje sa poskytujú z celého územia Slovenskej republiky.

Ukážka Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 10 000
                           Ukážka Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 10 000

Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 25 000

Základná mapa SR 1 : 25 000 (ZM 25) sa vytvorila odvodením zo Základnej mapy SR 1 : 10 000 (ZM 10). Pri kartografickom spracovaní sa obsah ZM 10 generalizuje. ZM 25 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Predmetom polohopisu sú sídla a jednotlivé objekty, komunikácie, vodstvo, porast a povrch pôdy, administratívne hranice a hranice katastrálnych území. Predmetom výškopisu je terénny reliéf. Základný interval vrstevníc je 5 m. Popis mapy pozostáva z druhového označenia objektov, kót vrstevníc a geografického názvoslovia. Geografické názvy sa uvádzajú v štandardizovanej podobe. Formát mapového listu: 610 x 470 mm – tlač na plotri, resp. 630 x 470 mm – ofsetová tlač.

Ukážka Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 25 000
                         Ukážka Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 25 000

Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 50 000

Základná mapa SR 1 : 50 000 (ZM 50) vznikla kartografickým prepracovaním predchádzajúcich mapových diel vydaných v súradnicovom systéme S-42. ZM 50 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Predmetom polohopisu je znázornenie sídiel a jednotlivých objektov, komunikácií, vodstva, porastu a povrchu pôdy, administratívnych hraníc a hraníc katastrálnych území. Predmetom výškopisu je znázornenie reliéfu. Základný interval vrstevníc je 10 m. Popis mapy pozostáva z druhového označenia objektov a geografického názvoslovia. Geografické názvoslovie sa uvádza v štandardizovanej podobe. Mapa je doplnená o názvy a kódy územno-technických jednotiek. Formát mapového listu 610 x 470 mm – tlač na plotri, resp. 630 x 470 mm – ofsetová tlač.

Ukážka Základnej mapy SR 1 : 50 000
   Ukážka Základnej mapy SR 1 : 50 000, prepracované vydanie po roku 2007

Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 100 000

Základná mapa SR 1 : 100 000 (ZM 100) je zmenšeninou ZM 50 s minimálnymi kartografickými úpravami.

Ukážka Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 100 000
                       Ukážka Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 100 000

Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 200 000 – analógová forma

Základná mapa SR 1 : 200 000 (ZM 200) je mapou odvodenou zo Základnej mapy SR 1 : 50 000. Základná mapa obsahuje polohopis, výškopis a popis. Predmetom polohopisu sú sídla a jednotlivé objekty, komunikácie, vodstvo, porast a povrch pôdy a hranice. Predmetom výškopisu je terénny reliéf. Základný interval vrstevníc je 50 m. Od roku 2002 sa ZM 200 spracúva digitálne. Formát mapového listu: 610 x 470 mm – tlač na plotri, resp. 630 x 470 mm – ofsetová tlač.

Ukážka Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 200 000
                        Ukážka Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 200 000

Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 500 000

Základná mapa SR 1 : 500 000 (ZM 500) sa spracovala na podklade Fyzickej mapy 1 : 500 000. Mapa obsahuje polohopis, výškopis, popis a zemepisnú sieť. Predmetompolohopisu sú sídla, komunikácie, vodstvo, porast a povrch pôdy, hranice. Od roku 1994 sa ZM 500 vydáva v dvoch verziách znázornenia terénneho reliéfu – s vrstevnicami alebo s tieňovaným terénom. Základný interval vrstevníc je 100 m. Popis pozostáva zo štandardizovaného geografického názvoslovia. Rozmnožuje sa ofsetovou tlačou. 
Formát mapového listu: 910 x 520 mm.

Ukážka Základnej mapy SR 1 : 500 000, variant s tieňovaným terénom 
           Ukážka Základnej mapy SR 1 : 500 000, variant s tieňovaným terénom


                   Ukážka Základnej mapy SR 1 : 500 000, variant s vrstevnicami

Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 1 000 000

Základná mapa SR 1 : 1 000 000 (ZM 1 mil.) vznikla zmenšením Základnej mapy SR 1 : 500 000. Od roku 1994 sa ZM 1 mil. vydáva v dvoch verziách znázornenia terénneho reliéfu – s vrstevnicami alebo s tieňovaným terénom. Formát mapového listu: 495 x 300 mm.

Ukážka Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 1 000 000
                     Ukážka Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 1 000 000

Aktualizované: 15.12.2021