Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Rozvoj technológií a kartografických interpretácií GIS

Zameriavame sa na mierku 1 : 10 000. V tejto mierke sa tvorí nové kartografické dielo ZM10 – ZBGIS® vychádzajúce z vektorových objektov ZBGIS®, ktorým sa priradí kartografická reprezentácia (obr.). Tá vychádza z novo navrhovaného značkového kľúča.

Ukážka kartografického diela ZM10
                                                                 Kartografické dielo ZM10

V roku 2012 bol predbežne schválený nový kartografický model pre mierku 1 : 10 000. Jeho súčasťou je nový značkový kľúč a nový klad mapových listov. Značkový kľúč vychádza zo štruktúry pôvodnej ZM10 a je obohatený o nové značky objektov ZBGIS®, ktoré sa v pôvodných mapách nenachádzali (napr.: železničná závora, radar... ). Zároveň sa vypustili značky zastaralé (napr.: budova priemyselného podniku bez továrenského komína...).

Ukážka úpravy značkového kľúča

Klad mapových listov vychádza z pravouhlého kladu ŠMO 5000. Zlúčením štyroch mapových listov vznikne mapový list pre mierku 1 : 10 000 s referenčným rámcom 5 km x 4 km. Takto vznikne 2636 mapových listov z ktorých 171 je dvojlistov. Nomenklatúra pozostáva z názvu najvýznamnejšej obce v rámci jedného triangulačného listu + číslo štvorca. Číslovanie je od 1 (ľavý horný roh) po 25 (pravý dolný roh) napr.: Brezno 14 . Aktualizácia a tvorba nového mapového diela bude závislá od aktualizácie vektorového podkladu (objektov ZBGIS®).

Ukážka pomenovania mapových listov 1:10 000
                                                                           Brezno 14

Generalizácia údajov – aktualizujú sa triedy objektov sídla, pre mierku 1 : 25 000 a 1 : 50 000, od ktorých sa ostatné mierky odvodzujú. Aktualizácia generalizovaných sídiel sa tvorila výberom tried objektov, vyhovujúcich polohovým podmienkam na selekciu. Vytvorili sa vstupná vrstva a s využitím generalizačných nástrojov a následnou ručnou úpravou sa aktualizovali generalizované sídla pre mierku 1 : 25 000 a 1 : 50 000.

Ukážka generalizácie máp menších mierok
                 Sídla pre mierku 1 : 25 000                                               Sídla pre mierku 1 : 50 000


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť