Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Zobrazovací katalóg pre ZBGIS ®

Úlohou Zobrazovacieho katalógu pre Základnú bázu údajov pre geografický informačný systém (ďalej len ZBGIS®)  je poskytnúť informácie o zobrazovaní objektov ZBGIS®, vrátane pravidiel zobrazovania. Predmetný katalóg je vytvorený pre mierku 2000, 5000, 10 000 a v budúcnosti postupne pribudnú katalógy pre ďalšie mierky.
Tvorba katalógu vychádza z aktuálneho katalógu tried objektov (ďalej len KTO ZBGIS®) a kartografického modelu. Poskytnuté informácie slúžia na tvorbu tematických nadstavbových geografických informačných systémov na základe ZBGIS®. Katalóg je vytvorený výlučne pre mapové kompozície webovej mapovej aplikácie resp. služby Mapový klient ZBGIS® a určený pre zobrazovanie na digitálnych zobrazovacích jednotkách, tým pádom nespĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO 19117: Geographic information – Portrayal.
Inštitúcie verejnej správy spravujú vlastné informačné systémy a ich tematické objekty zobrazujú na základe vlastných, interných definícií. V niektorých prípadoch obsahujú aj objekty obsiahnuté v ZBGIS®, ktorý je referenčným základom národnej infraštruktúry priestorových informácií a je záväzný pre tvorbu štátnych základných a štátnych tematických mapových diel, a tie sa zobrazujú podľa iných, interných definícií. Následne vzniká neharmonizované zobrazovanie objektov v priestorových databázach a na geoportáloch inštitúcií. Cieľom Zobrazovacieho katalógu pre ZBGIS® je, aby zobrazovanie objektov, ktoré sú predmetom základnej bázy údajov bolo harmonizované a touto formou poskytované inštitúciami verejnej správy.

Zobrazovací katalóg pre ZBGIS® mierka 1:2000 a 1:5000 je dostupný tu.

Zobrazovací katalóg pre ZBGIS® mierka 1:10 000 je dostupný tu.

 

 

 

Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 26.01.2021

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť