Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Ortofotomozaika 2017-2019

V roku 2017 bola nasnímkovaná západná časť územia Slovenska (cca 17 000 km2), v roku 2018 bola nasnímkovaná stredná časť Slovenska (cca 17 000km2) a v roku 2019 bola nasnímkovaná východná časť Slovenska (cca 17 000 km2) . Na údaje Ortofotomozaiky sa vzťahujú podmienky poskytovania a používania údajov.

Technická správa: 1. cyklus tvorby Ortofotomozaiky Slovenskej republiky 2017-2019.

Ortofotomozaiku z celého územia západného Slovenska z roku 2017 si môžete stiahnuť TU.
Ortofotomozaiku z celého územia stredného Slovenska z roku 2018 si môžete stiahnuť TU.
Ortofotomozaiku z celého územia východného Slovenska z roku 2019 si môžete stiahnuť TU.


1. cyklus tvorby Ortofotomozaiky SR 2017-2019

Prehľad leteckých meračských snímok, z ktorých bola Ortofotomozaika SR z 1. cyklu 2017-2019 vytvorená, spolu s presným dátumom ich snímkovania je dostupný vo formáte ESRI Shapefile na stiahnutie TU.

Parametre:
Priestorové rozlíšenie (GSD): 25 cm/pixel
Formát:  TIFF + TFW
Počet kanálov: 3 (RGB, 8-bit)
Súradnicový systém: S-JTSK(JTSK) - kód EPSG:5514
Počet mapových listov (ML) v klade ŠMO5 (1:5000): územie západného Slovenska = 3418 ML, územie stredného Slovenska = 3435 ML, územie východného Slovenska = 3422 ML

Presnosť:
Stredná polohová chyba RMSExy (Root mean square error):
RMSExy = 0,30 m

CE95 (Circular error 95%):
CE95 = 1,7308 x RMSExy = 0,52 m

Hodnota CE95 definuje polomer kružnice so stredom v určenom bode na ortofotomozaike, vnútri ktorej sa s 95% pravdepodobnosťou nachádza jeho skutočná horizontálna poloha. Predstavuje veľkosť polohovej chyby, ktorá nebude v 95% prípadov prekročená.

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty