Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Administratívne hranice sú jednou z tématických kategórií ZBGIS® - geografickej databázy obsahujúcej informácie o polohopisných prvkoch z celého územia Slovenskej republiky. V zmysle produktov GKÚ je to základná úroveň územno-správneho usporiadania, pričom do tohto produktu je pridaná trieda územno-technických jednotiek (hranice katastrálnych území).

Údaje územného a správneho usporiadania vznikajú zo schválených hraníc katastrálnych území zo zdrojovej databázy vytvorenej z Vektorovej katastrálnej mapy (VKM). Na základe platného zoznamu obcí, častí obcí a vojenských obvodov sa poloautomaticky vyskladajú administratívne hranice - obec, okres, kraj. Trieda objektov Obec interpretuje najmenší územnosprávny celok, územie, ktoré tvorí jedno alebo viac katastrálnych území, slúžiace na výkon štátnej správy a samosprávy.Trieda objektov Okres interpretuje územnosprávnu jednotku tvorenú z obcí, slúžiacu na výkon štátnej správy.Trieda objektov Kraj interpretuje najvyššiu územnosprávnu jednotku štátnej správy tvorenú z okresov. Objekty sú reprezentované vektorovou priestorovou zložkou a popisnou zložkou, ktorá obsahuje kvalitatívne a kvantitatívne informácie definované v KTO ZBGIS®.

Územne a správne usporiadanie SR sa poskytuje v štyroch úrovniach podľa vhodnosti pre zvolenú mierku zobrazovania, základná úroveň a tri generalizované. Vrstvy Územno-správneho usporiadania SR úrovne generalizácie 1,2 a 3 vznikli generalizáciou základnej úrovne zo zdrojovej databázy vytvorenej z Vektorovej katastrálnej mapy (VKM). Nultú - základnú úroveň tvoria zdrojové údaje z VKM, ktoré majú geodetickú presnosť a poskytujú sa v súradnicovom systéme S-JTSK. Generalizované úrovne 1, 2 a 3 vznikli generalizáciou základnej úrovne splnením podmienky minimálnej vzdialenosti vertexov. Stav poskytovaných údajov je k 30. aprílu 2019. 

 • Základná úroveň / ZBGIS - Administratívne hranice.
  Vhodné pre mierky: do 1 : 7 000.
 • Prvá úroveň generalizácie  - s minimálnym rozostupom bodov 10 metrov (POINT REMOVE). 
  Vhodné pre mierky: 1 : 7 000 - 1 : 50 000.
 • Druhá úroveň generalizácie - s minimálnym rozostupom bodov 50 metrov (POINT REMOVE).
  Vhodné pre mierky: 1 : 100 000 - 1 : 250 000.
 • Tretia úroveň generalizácie - s minimálnym rozostupom bodov 140 metrov (POINT REMOVE). 
  Vhodné pre mierky: 1 : 250 000 - 1 : 500 000.

  Oficiálna výmera technických a územných jednotiek sa nachádza v stĺpci VYMERA.

  Základná úroveň a generalizované úrovne 1,2 a 3 sú poskytované bezplatne


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
30.04.2019 

 

 • Poslať stránku e-mailom
 • Tlačiť