O projekte

Projekt – Digitálny model reliéfu 5.0

Celé územie SR je rozdelené na 42 lokalít:

 

LLS prebieha postupne po jednotlivých lokalitách smerom od západu Slovenska na východ. Zadávanie zákaziek na vykonávanie LLS a realizáciu prác na jednotlivých lokalitách prebieha postupnými opätovnými otváraniami súťaže medzi 5 účastníkmi rámcovej dohody, ktorými sú:
- EMIS spol. s r.o.,
- Eurosense spol. s r.o.,
- Photomap spol. s r.o.,
- Skupina dodávateľov PRIMIS spol. s r.o. a MILAN Geoservice GmbH,
- Flycom d.o.o.

Predmetom zákazky je:
- zber údajov prostredníctvom leteckého laserového skenovania,
- spracovanie mračna bodov a dodanie klasifikovaného mračna bodov*,
- dodanie DMR vo forme rastra,
- dodanie DMP** vo forme rastra,
- kontrola kvality bodov mračna a DMR.

*Povinná klasifikácia do 2 tried - 01 Neklasifikované (Unclassified), 02 Reliéf (Ground).
Voliteľná klasifikácia do 10 tried - 01 Neklasifikované (Unclassified), 02 Reliéf (Ground), 03 Nízka vegetácia (Low vegetation), 04 Stredná vegetácia (Medium vegetation), 05 Vysoká vegetácia (High vegetation), 06 Budovy (Building), 07 Nízky šum (Low point (Noise)), 09 Voda (Water), 17 Mosty (Bridge deck) a 18 Vysoký šum (Hight Noise).
**Voliteľná súčasť dodávky


Poznámka: Vzhľadom na to, že ponuky úspešných uchádzačov sú vyhodnocované na základe kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, majú dodávatelia možnosť ponúknuť kvalitatívne vyššie parametre, ako sú povinné kritériá. Z toho dôvodu sa môže predmet zákazky na jednotlivých lokalitách odlišovať.

Povinné kvalitatívne kritériá:
- hustota skenovania: min. 5 bodov na m2,
- prekryt medzi pásmi min. 20% na 95% ich vzájomného súbehu,
- súradnicový a výškový systém: S-JTSK(JTSK03)+HBpv; ETRS89-TM34+hETRS89,
- abs. výšková presnosť mračien bodov v el. výškach ETRS89 - mh ≤ 0,15 m,
- abs. polohová presnosť mračien bodov v ETRS89-TM34 – mXY ≤ 0,30 m,
- abs. výšková presnosť DMR 5.0 v hETRS89 - mH ≤ 0,20 m,
- abs. výšková presnosť DMR5.0 v Bpv – mH ≤ 0,25 m.

LLS je na jednotlivých lokalitách vykonávané prevažne v zimnom bezvegetačnom období od novembra do apríla. Výnimkou sú len 4 vysokohorské oblasti (17,19,24,26), na ktorých bolo LLS vykonané v letnom vegetačnom období od mája do septembra. Výsledkom laserového skenovania je tzv. „mračno bodov“, ktoré zodpovedá zemskému povrchu, od ktorého sa odrazí laserový impulz.

Digitálny model reliéfu DMR 5.0 vzniká interpoláciou z klasifikovaného mračna bodov. Ako vstupná klasifikačná trieda je použitá trieda č. 02 Reliéf (Ground). Výstupom je raster vo formáte ASC, ESRI GRID alebo TIFF v rozlíšení 1 x 1 m.

Digitálny model povrchu DMP1.0 vzniká interpoláciou z klasifikovaného mračna bodov (z vybraných klasifikačných tried). Ako vstupné klasifikačné triedy sú použité triedy č. 01 Neklasifikované (Unclassified), 02 Reliéf (Ground), 03 Nízka vegetácia (Low vegetation), 04 Stredná vegetácia (Medium vegetation), 05 Vysoká vegetácia (High vegetation), 06 Budovy (Building), 17 Mosty (Bridge deck) a 09 Voda (Water), z ktorej sa použijú iba body prvého odrazu. Výstupom je raster vo formáte ASC, ESRI GRID alebo TIFF v rozlíšení 1 x 1 m.

Kontrola kvality:
Kontrolu kvality vykonávajú nezávisle na sebe dodávateľ a rovnako aj ÚGKK SR. Dodávateľ výsledkami vlastnej kontroly preukazuje splnenie všetkých stanovených podmienok a kvalitatívnych parametrov. ÚGKK SR v spolupráci s GKÚ Bratislava a VÚGK vykonáva kontrolu, ktorou nezávisle overuje splnenie zmluvných požiadaviek. Len na základe úspešných výsledkov obidvoch kontrol ÚGKK SR dielo akceptuje.

Predmetom kontrol sú najmä:
- hustota skenovania (bodov posledného odrazu),
- prekryty susedných pásov,
- relatívna výšková a polohová presnosť,
- správnosť klasifikácie bodov do definovaných tried***,
- absolútna polohová a výšková presnosť bodov mračna,
- absolútna výšková presnosť DMR.

***V triede Ground sa pripúšťa maximálne 0,5% výskyt nesprávne klasifikovaných bodov na 1 km2 územia. V ostatných triedach (okrem triedy Unclassified) sa pripúšťa maximálne 10% nesprávne klasifikovaných bodov na 1 km2 územia.

Kontrola absolútnej polohovej a výškovej presnosti mračna bodov a kontrola absolútnej výškovej presnosti výsledného DMR sa vykonáva na geodeticky zameraných výškových a polohových kontrolných bodoch (využitím SKPOS), umiestnených na otvorených spevnených plochách na viacerých náhodne vybraných miestach v rámci každej lokality.
Bližšie špecifikácie a reálne dosiahnuté hodnoty kvalitatívnych parametrov dodávateľmi pre jednotlivé lokality sú uvedené v metadátach príslušnej dátovej sady a v tabuľke TU.

Vysvetlenie pojmov:

Reliéf je prírodný alebo umelo vytvorený zemský povrch bez statických a dynamických prvkov krajiny ako vegetácia, budovy, mosty, dopravné prostriedky, ľudia a pod.

Digitálny model reliéfu (DMR) je raster alebo priestorová plocha v digitálnom tvare reprezentujúca reliéf. Je vytvorený z výškových údajov a interpolačného algoritmu, pričom pre ľubovoľnú polohu bodu existuje len jedna výšková hodnota.


Poznámky:
- DMR pod stavebnými objektmi vyššími ako 0,30 m je interpolovaný z okolitého reliéfu.
- Pri vodných plochách a tokoch predstavuje DMR aktuálnu (v čase skenovania) vodnú hladinu interpolovanú z bodov na brehu vzdialených menej ako 1 m od brehovej čiary alebo bodov na vodnej hladine.
Do DMR patrí:
- násypy (napr. železničné, cestné, priehradové a pod.) a oporné múry,
- povrchové lomy, výkopy a zárezy,
- prirodzene nahromadený prírodný materiál ako skaly, suť, lístie, snehové polia vo vysokohorskom prostredí v letnom období a pod.
Do DMR nepatrí:
- vegetácia vyššia ako 0,30 m,
- stavebné a iné objekty vyššie ako 0,30 m nad okolitým reliéfom,
- podzemné objekty,
- časti mosta, ktoré oddeľuje od reliéfu voľný priestor vrátane ostatných konštrukčných častí mosta.

Digitálny model povrchu (DMP) je digitálny výškový model, ktorý reprezentuje reliéf/terén vrátane vrchných plôch všetkých objektov umiestnených na ňom (strechy budov, vegetácia, vodné plochy a pod.).

 

Aktualizované: 23.03.2022