Aktuálna stránka:DMR3.5 | Geoportál

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč naHlavnú navigáciu.


DMR3.5

Digitálny model reliéfu DMR3.5 bol tvorený pre potreby tvorby vrstevníc pre kartografickú reprezentáciu výškopisu.
Na tvorbu DMR3.5 bolo použité DMR3, na ktorom boli vykonané nasledovné typy úprav:

 • Premodelovanie území z fotogrametricky vyhodnotených údajov ZBGIS®. Metóda bola použitá na nahradenie pôvodného DMR na plochách rovinatých území – nížin, vybraných častí kotlín a dolín väčších riek, kde vrstevnice generované z pôvodného DMR3 nedostatočne reprezentujú reálny priebeh reliéfu. Do procesu vstupovala 3D geometria plošných tried objektov ZBGIS, ktoré boli vyhodnotené na úrovni terénu.
 • Premodelovanie miest s hrubými chybami prostredníctvom digitalizovaných vrstevníc zo ZM10 a TM25. Metóda bola použitá v prípadoch, že sa na pôvodnom DMR nachádzala hrubá chyba, ktorá mohla vzniknúť napr. nesprávne zadanou hodnotou výšky vstupnej vrstevnice.
 • Nahradenie údajmi z DMR4 na vybraných lokalitách. Metóda bola použitá na vybrané územia, z ktorých boli k dispozícii fotogrametrické údaje DMR4. Nahradené boli 3 lokality – Vysoké Tatry, Liptovský Mikuláš a Zvolen.
 • Zapracovanie priebehu a výšok vodných tokov, plôch vodných tokov a vodných plôch do priebehu DMR. Priebeh vodných tokov, plôch vodných tokov a vodných plôch bol realizovaný kvôli zosúladeniu vodných prvkov s priebehom DMR. Týmto spôsobom sa docielilo, že vodné toky a plochy vodných tokov predstavujú v premodelovanom DMR údolnice, na rovinách sa zarezávajú do reliéfu. Pri vodných plochách bolo DMR upravené na úroveň výšky ich vodnej hladiny. Okrem samotného priebehu vodných prvkov, boli v ich okolí do 150 m zapracované do DMR výšky fotogrametricky vyhodnotených tried objektov ZBGIS®. Z pôvodného DMR boli v tomto 150 m širokom okolí vodných prvkov ponechané plochy so sklonom väčším ako 30˚ a miesta v blízkosti sútokov vodných tokov, aby sa vo vertikálne členitejšom reliéfe pri interpolácii nestrácala informácia o priebehu terénu.
 • Vymazanie a preinterpolovanie menších lokálnych chýb z okolitých výšok DMR. Jednalo sa o:
  • malé lokálne depresie,
  • malé lokálne výstupky,
  • miesta, kde vrstevnice generované z DMR3 vytvárali slučky,
  • miesta, kde boli vrstevnice po zapracovaní predchádzajúcich krokov rozdrobené.

V DMR3.5 v.1 sú oproti DMR3 zapracované a nanovo interpolované rovinaté územia, pričom vstup do interpolácie tvorili vybrané triedy 3D objektov polohopisu ZBGIS®. Na obrázkoch je  znázornený rozsah aktaulizácie DMR3.5 a porovnanie zobrazenia vrstevníc.Rozsah aktualizacie DMR3.5

Vrstevnice z DMR3.5


Porovnanie vrstevníc (interval 1 m) generovaných z DMR3 (obrázok hore) a vrstevníc generovaných z DMR3.5 (obrázok dole). Vrstevnice DMR3

Popis produktu DMR3.5 nájdete tu.

Aktualizované: 21.12.2021