Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Aktualizácia údajov ZBGIS®

Hlavným cieľom v nasledujúcom období je aktualizácia údajov ZBGIS®ktorá sa uskutočňuje podľa schválenej Koncepcie rozvoja, aktualizácie a správy Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém na roky 2011-2015. Úlohou aktualizácie je preveriť existenciu a správnosť všetkých objektov a ich atribútov získaných k danému časovému horizontu a zaznamenať zmeny, ako je zánik objektu, vznik nového objektu alebo zmena vlastností existujúceho objektu. Metódy aktualizácie rozdeľujeme na hlavné a vedľajšie.

Hlavné metódy sú:

  • fotogrametrická metóda (spracovanie digitálnych fotogrametrických údajov),
  • miestne šetrenie (spolu s možnosťou geodetického zamerania objektov),
  • štandardizácia geografického názvoslovia,
  • kontrola kvality.

Vedľajšie metódy sú:

  • preberanie údajov z rezortných systémov a od ostatných povinných osôb (web mapové služby/poskytnuté databázy).

Metódy aktualizácie majú svoju postupnosť. Primárna je fotogrametrická metóda zberu, kde operátor fotogrametrickej linky nad aktuálnymi leteckými meračskými snímkami (LMS) v 3D prostredí ImageStation for Geomedia overí existenciu objektov, zaktualizuje polohopisnú situáciu, doplní nové objekty a zaznamená objektom vybrané vlastnosti. Táto metóda vykazuje polohovú presnosť v závislosti od kvality použitých LMS. Nasleduje miestne šetrenie, kde pracovník šetrením priamo v teréne overí úplnosť, správnosť a existenciu objektov, klasifikáciu tried, doplní predpísané atribúty a novovzniknuté objekty s možnosťou geodetického zamerania, podľa platného KTO ZBGIS®. Na záver aktualizované údaje prejdú procesom kontroly kvality, ktorý určí vhodnosť použitia údajov na poskytovanie. Kontrola kvality preverí polohovú a tématickú zložku objektov podľa príslušnej ISO normy. Kvalita údajov ZBGIS® je definovaná presnosťou geometrie, správnosťou atribútov, kompletnosťou a bezchybnou topológiou. A v neposlednom rade do aktualizácie vstupuje preberanie údajov od správcov. V závislosti od kvality preberaných údajov sú zaradené do cyklu aktualizácie. Z rezortných systémov vstupujú do ZBGIS® údaje o hraniciach katastrálnych území, z ktorých je tvorené administratívne členenie (stupeň generalizácie 1) a referenčné geodetické body s podrobnými informáciami. Tieto triedy objektov sú aktualizované a verifikované iným systémom správy, a preto do systému vstupujú ako dôveryhodné a nepodliehajú ani kontrole kvality.

Metóda, ktorá bola aplikovaná na objekt je popísaná v atribútovej hodnote stavu poznania objektu (SOI). Určuje aj hodnoty všeobecných atribútov/vlastností, pretože metódy zberu geometrického aspektu objektov môžu byť geodetické a fotogrametrické (prednosť má vždy presnejšia metóda) a tie stanovujú presnosť určenia súradníc objektu (horizontálna a vertikálna presnosť). Podľa hodnoty atribútu SOI je určený dátum keď bola daná metóda realizovaná a spoľahlivosť určenia existencie objektu. 

Geodatabáza ZBGIS® je primárne udržiavaná a spravovaná v prostredí  ArcSDE v10. Skladá sa z referenčných údajov, zbieraných a používaných pre rozpätie mierok 1 : 7 000 až 1 : 25 000. Referenčnou mierkou zobrazovania je mierka 1 : 10 000. Pre mierky od 1 : 25 000 sa pre zobrazovacie služby používajú generalizované údaje. Pre potreby publikovania služieb a tvorbu Štátneho mapového diela bola pre každú triedu objektov zadefinovaná kartografická reprezentácia.

Model údajov ZBGIS


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
28.04.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť