Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Prehliadanie geodetických bodov

Na prehliadanie a vyhľadávanie geodetických bodov štátnych geodetických sietí je možné použiť webovú aplikáciu Mapový klient ZBGIS®: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/rgb. Pomocník k aplikácii je dostupný tu.

Postup pri práci s geodetickými bodmi v Mapovom klientovi ZBGIS:

Prehliadanie geodetických bodov

1. Spustiť aplikáciu Mapový klient ZBGIS a vybrať tému Geodetické základy kliknutím na farebnú dlaždicu  v mapovom okne:Otvorí sa téma Geodetické základy. Zoznam vrstiev geodetických bodov je uvedený v záložke Vrstvy a podkladové mapy, ktorá sa nachádza v paneli Menu (ikonkav ľavom hornom rohu mapového okna):

Jednotlivé vrstvy (ŠPS, ŠNS, ŠGS, ŠTS) je možné podľa potreby zapínať, vypínať alebo meniť ich poradie:

Okrem geodetických bodov sú dostupné aj ďalšie vrstvy - Kataster nehnuteľností  (Parcely C, Parcely E), Územnosprávne členenie, Adresné body, UliceKlady mapových listov:

Ako podkladovú mapu, na ktorej sa geodetické body zobrazia, je možné vybrať napr. ZBGIS, ORTOFOTO alebo DMR3. Podkladá mapa sa dá zmeniť v dolnej časti panela Vrstvy a podkladové mapy alebo po kliknutí na ikonku Podkladové mapyv pravom hornom rohu mapového okna:

2. Výber geodetického bodu a zobrazenie jeho detailných informácií:
a) Kliknutím priamo na daný bod v mapovom okne sa otvorí okno funkcia Maptip, kde vybrať ikonku Informácie z mapy :
  
Následne sa v ľavej časti mapového okna objaví panel s detailnými informáciami o vybranom bode:
  

b) Pomocou funkcie Informácie z mapy, ktorá sa nachádza v paneli Menu. Na výber sú dve možnosti - BODOM (výber pomocou bodu vytvoreného v mapovom okne) alebo OBLASŤOU (výber pomocou polygónu zakresleného v mapovom okne). Po vytvorení bodu alebo oblasti kliknúť v paneli Informácie z mapy na tlačidlo ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE:

Následne sa v paneli Informácie z mapy zobrazí zoznam identifikovaných bodov:
 
Označením vybraného bodu zo zoznamu kliknutím na tlačidlosa zobrazia jeho detailné informácie.

3. Detailné informácie o geodetickom bode spolu s jeho miestopisom, fotografiou a mapou so zobrazením polohy bodu na zvolenej podkladovej mape, je možné vyexportovať do formátu PDF označením ikonky Export do PDF:


Po kliknutí na ikonku Hlásenie závadje zase možné odoslať informácie o zistenom poškodení geodetického bodu správcovi bodov Geodetických základov (GKÚ):

Vyhľadávanie geodetických bodov

1. Vyhľadávanie geodetických bodov podľa úplného označenia
Vpísaním úplného označenia geodetického bodu do textového poľa Vyhľadávanie v ľavom hornom rohu aplikácie

sa zobrazí našepkávač so zoznamom výsledkov, ktoré najviac zodpovedajú hľadanému výrazu. 

Potvrdením vyhľadávaného textu stlačením klávesy Enter alebo označením ikony Hľadaťsa zobrazia detailné informácie o geodetickom bode a v mapovom okne sa bod priblíži a vycentruje:


2. Vyhľadávanie geodetických bodov podľa názvu obce a druhu štátnej geodetickej siete (ŠPS, ŠNS, ŠGS, ŠTS)
Vpísaním názvu obce a druhu štátnej geodetickej siete do textového poľa Vyhľadávanie sa v našepkávači zobrazí zoznam geodetických bodov zadanej štátnej geodetickej siete, ktoré sa nachádzajú na území danej obce:

Potvrdením vyhľadávaného textu stlačením klávesy Enter alebo označením ikony sa v paneli Vyhľadávanie zobrazia body spĺňajúce zadané kritériá:

Kliknutím na bod vo vyhľadanom zozname sa daný bod vycentruje a priblíži v mape a zobrazia sa jeho detailné informácie.


3. Vyhľadávanie bodov podľa súradníc
Funkcia Vyhľadávanie umožňuje vyhľadávanie lokality zadaním súradníc bodu v súradnicovom referenčnom systéme S-JTSK, WGS84 alebo ETRS89. Oddeľovačom desatinných miest môže byť bodka alebo čiarka, oddeľovačom súradníc môže byť medzera, čiarka alebo bodkočiarka. V súradnicovom systéme S-JTSK je možné vyhľadávať zadaním súradníc vo formáte X,Y alebo Y,X.
Postup vyhľadávania podľa súradníc:
a) Zadať súradnice bodu do textového poľa v okne Vyhľadávanie:


b) Označením výsledku v našepkávači ľavým tlačidlom myši sa identifikovaný bod v mape vycentruje a priblíži:


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
02.10.2020 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť