Geografické názvoslovie

Štandardizácia geografického názvoslovia sa podľa prijatej terminológie definuje ako súbor opatrení, ktoré zabezpečujú jednotnú podobu geografických názvov a ich záväzné používanie. Systematická štandardizácia geografického názvoslovia v podmienkach Slovenskej republiky sa začala zriadením názvoslovnej komisie roku 1970. Úlohou komisie, ktorá je zložená zo zástupcov odborných a vedeckých pracovísk, ústredných orgánov, vysokých škôl a odborníkov rezortných organizácií, je posudzovať a upravovať geografické názvy a pripravovať návrhy na ich štandardizáciu. Výkonným orgánom komisie, ktorej dnešný názov je Názvoslovná komisia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (NK ÚGKK SR), je sekretariát NK ÚGKK SR, ktorý je od roku 2000 s názvom Oddelenie geografického názvoslovia súčasťou odboru ZBGIS. Sekretariát, okrem odborného posudzovania názvov, pripravuje všetky materiály a podklady na rokovania komisie. Geografické názvy sa štandardizujú podľa zásad uvedených v Inštrukcii na štandardizáciu geografického názvoslovia v súlade s pravidlami slovenského pravopisu, na základe súčasnej úrovne poznania a na základe medzinárodných zásad štandardizácie.

Štandardizácia geografického názvoslovia sa uskutočňuje podľa schválenej koncepcie rozvoja štandardizácie geografického názvoslovia v Slovenskej republike na roky 2011-2015.

Význam a dosah činnosti názvoslovnej komisie je nadrezortný, preto aj zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) stanovuje všeobecnú záväznosť štandardizovaných geografických názvov pre vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku.

Dokumenty k činnosti týkajúce sa štandardizácie geografického názvoslovia nájdete tu.

 

DATABÁZA GEOGRAFICKÝCH NÁZVOV Z ÚZEMIA SR

Budovanie samostatnej databázy geografického názvoslovia z územia Slovenskej republiky bolo dokončené v roku 2003. Databáza sa odvtedy priebežne aktualizuje. Tvorí ju súbor štandardizovaných názvov všetkých sídelných a nesídelných geografických objektov v rozsahu schváleného Katalógu tried objektov základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ďalej len KTO ZBGIS®). Databáza obsahuje v súčasnosti asi 100 000 názvov. Základným zdrojom informácií v databáze sú vydané zoznamy štandardizovaných názvov zo Základnej mapy SR v mierke 1 : 10 000, Základnej mapy SR v mierke 1 : 50 000 a Vodohospodárskej mapy SR v mierke
1 : 50 000, ku ktorým sa pripojili doplňujúce údaje. Do databázy sa postupne preberajú názvy z informačného systému katastra nehnuteľností a názvy objektov v správe centrálnych alebo miestnych inštitúcií s cieľom vytvoriť jednotnú databázu geografických názvov.

S cieľom postupne prepojiť databázu geografického názvoslovia s geometriou topografických objektov sa v roku 2004 databáza geografického názvoslovia stala súčasťou ZBGIS®. V roku 2012 sa vykonala revízia názvov a ich atribútov, aby sa mohla stať jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Štruktúra databázy bola upravená aj podľa požiadaviek projektu EuroGeoNames a podľa špecifikácie INSPIRE.

Štandardizované geografické názvoslovie je poskytované bezodplatne, viacerými formami. Databázu geografického názvoslovia z územia Slovenskej republiky je možné stiahnuť tu vo formátoch  GPKG, Esri SHP, Esri GDBCSV. Údaje sú sprístupnené mapovými službami WMSWFS.

Aktualizované: 27.01.2022