Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Zobrazovacie služby

ÚGKK SR zabezpečuje sprístupnenie referenčných údajov a informácií rezortu aj pomocou elektronických služieb, ktoré spĺňajú požiadavky smernice INSPIRE. Konkrétne pre služby je to podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby. Nižšie sú uvedené služby pre témy poskytované v súlade s týmto nariadením. Niektoré z nižšie uvedených tém sú poskytované aj v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov. O ktoré témy sa jedná, zistíte z metaúdajov danej témy.

INSPIRE zobrazovacie služby sú realizované službami založenými na OGC štandarde WMS (Web Map Service).
Podporované verzie OGC WMS služieb:
WMS 1.3.0
WMS 1.1.1

Voľne dostupné zobrazovacie služby podľa INSPIRE:

Administratívne jednotky (Administrative units) 

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_administrative_units_wms/service.svc/get

 

Geografické názvoslovie (Geographical names)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_geographical_names_wms/service.svc/get

Hydrografia (Hydrography)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_hydrography_wms/service.svc/get

Dopravné siete (Transport networks)

https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_transport_networks_wms/service.svc/get

Katastrálna mapa (Cadastral map)

https://inspire.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/INSPIREWMS/kn_wms_inspire/MapServer/exts/InspireView/service 

Mapa určeného operátu (Map of determined documentation)

https://inspire.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/INSPIREWMS/uo_wms_inspire/MapServer/exts/InspireView/service


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 20.06.2018 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť