Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Digitalizácia máp 

Od čias založenia katastra nehnuteľností v 17. storočí až po súčasnosť bolo vyhotovené množstvo mapových diel. Mapový fond katastra nehnuteľností tvoria mapové listy (ML) vyhotovené v rôznych obdobiach, mapových mierkach a v rôznej technickej kvalite, ktoré častým používaním strácajú na svojej fyzickej kvalite. Na uchovanie obsahu týchto mapových diel je nutná konverzia z analógovej do digitálnej formy pomocou výpočtovej techniky. Skenovanie je jedna z technológií umožňujúcich túto konverziu. Skenovať mapu tak, aby vyhovovala náročným technickým požiadavkám digitálneho spracovania, si vyžaduje využívanie vysoko presných veľkoplošných skenerov. V súčasnosti GKÚ Bratislava disponuje štyrmi jednokamerovými veľkoplošnými stolovými (flatbed) skenermi s kartometrickou presnosťou. Skenovacia plocha zariadení je 810 x 605 mm, čo umožňuje digitalizáciu  rôznych veľkoformátových podkladov.

Skenovacie pracovisko GKÚ Bratislava

Skenovacie pracovisko

Technické možnosti skenovacieho pracoviska umožňujú digitalizáciu máp v čierno-bielej (binárnej) alebo farebnej forme vo výstupnom formáte TIF s rozlišovacou schopnosťou 400 DPI. Následne sú digitálne výstupy pripravené na ďalší postprocessing. Rastrové mapy (rastre) sú v rámci postprocessingu súradnicovo pripojené do systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK). Pokiaľ bola mapa vyhotovená na matematickom základe, vykoná sa súradnicové pripojenie pomocou projektívnej transformácie po častiach na identické body rámu mapového listu (päťpalce/hektárová sieť) s vytvorením Coonsovej bikubickej záplaty. Ak nie sú známe identické body pre súradnicové pripojenie rastra, nie je možné raster polohovo hodnoverne umiestniť do S-JTSK.
Postupne prebieha archivácia vyhotovených rastrových obrazov máp v dátových úložiskách. Každý rastrový súbor katastrálnej mapy je popisovaný metaúdajmi, ktoré sú evidované v csv formáte. Metaúdaje sa spracovávajú po okresoch s cieľom poskytovania rastrových katastrálnych máp odbornej verejnosti.

GKÚ Bratislava v oblasti digitalizácie katastrálnych máp:

  • plní funkciu rezortného skenovacieho pracoviska
  • vykonáva skenovanie platných aj neplatných katastrálnych máp a rôznych účelových podkladov pre potreby spravovania katastrálneho operátu, pre spracovanie registrov obnovnej evidencie pozemkov, pre projekty pozemkových úprav, revízne činnosti, opravy v operáte a ďalšie iné činnosti geodetov a inej odbornej verejnosti
  • vykonáva súradnicové pripojenie (georeferencovanie) rastrových obrazov do S-JTSK
  • vykonáva overovanie presnosti (atestovanie) skenerov mimorezortných organizácií pre práce v katastri nehnuteľností na celom území SR v zmysle §26 Vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z.z. v súlade s cenníkom po vyplnení objednávky 
  • vedie technickú dokumentáciu o overovaných zariadeniach a vydaných osvedčeniach
  • poskytuje existujúce rastrové ekvivalenty katastrálnych máp na základe objednávky TU
  • na základe objednávky TU digitalizuje archiválie máp uložených v Ústrednom archíve geodézie a kartografie (ÚAGK), informácie o archívnych zbierkach nájdete v časti Archív
  • po vyplnení objednávky TU digitalizuje v súlade s cenníkom podklady dodané odberateľom do maximálneho formátu 605 x 850 mm.

Úlohou GKÚ Bratislava je kompletná digitalizácia katastrálnych máp uložených v dokumentáciách katastrálnych odborov okresných úradov a v ÚAGK. Dostupnosť rastrových ekvivalentov katastrálnych máp podľa jednotlivých katastrálnych území nájdete v tabuľkovom prehľade.

Grafický prehľad kompletizácie a pokrytia okresov rastrami katastrálnych máp s vytvorenými metaudajmi po mapových listoch, stav k 31.12.2020.

Čierno-biely raster katastrálnej mapy z okresnej dokumentácie Martin, k.ú. Dulice ML č. 3

 

Farebný raster katastrálnej mapy z okresnej dokumentácie Martin, k.ú. Dulice ML č. 3

 

Čierno-biely raster mapy určeného operátu z okresnej dokumentácie Nitra, k.ú. Cabaj ML č. 15

Farebný raster mapy určeného operátu z okresnej dokumentácie Nitra, k.ú. Cabaj ML č. 15

 

 

Farebný raster konkretuálnej mapy z ÚAGK, okres Čadca, k.ú. Krásno Nad Kysucou z roku 1856

Farebný raster konkretuálnej mapy z ÚAGK, okres Čadca, k.ú. Krásno Nad Kysucou z roku 1856

 

Farebný raster poľného náčrtu pôvodnej mapy z ÚAGK, okres Bratislava, k.ú. Devín z roku 1896

Farebny raster poľného náčrtu č. 74 z ÚAGK, k.ú. Devin


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
11.03.2021 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť