Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Štátne mapy odvodené

Štátne mapové dielo vydávané v mierke 1:5000 s vyznačením vrstevníc nazývame štátne mapy odvodené (v skratke ŠMO5), keďže ich polohopis bol odvodený od pôvodných katastrálnych máp. V tejto zbierke máp sú v ÚAGK uložené viaceré vydania od 50. rokov minulého storočia. Prvé vydanie spravidla zobrazuje vrámci polohopisu pôvodný katastrálny stav súkromného vlastníctva s doplnením vrstevníc, ale bez parcelných čísiel, ktoré v tomto mapovom diele nie sú vyznačené. Novšie vydania zobrazujú už združstevnený stav pozemkov. Na základe rovnakej mierky môžeme ľahko lokalizovať jednotlivé objekty na mapách, a takto sledovať celkový vývoj krajinnej štruktúry v podrobnej mierke. Mapové dielo ŠMO5 sa prestalo vydávať v 90. rokoch 20. storočia.

Niektoré mapové listy ŠMO5 sú dostupné on-line.

Ukážka z posledného vydania ŠMO5, Snina 5-3, 1992


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
28.01.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť