Mapové služby

ÚGKK SR zabezpečuje sprístupnenie referenčných údajov a  informácií rezortu, kde patrí aj ZBGIS prostredníctvom elektronických služieb. Jedným z hlavných výsledkov realizácie projektu OPIS – Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN - ZBGIS) sú online služby sprístupňujúce referenčné priestorové údaje na národnej úrovni. Údaje sú sprístupnené mapovými službami, ktoré sú publikované podľa OGC štandardov (WMS, WFS, WCS).

 

 

 

 

Aktualizované: 21.12.2021