INSPIRE

INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) je iniciatívou Európskej komisie. Rovnomenná smernica Európskej komisie a Rady (2007/2/ES) vstúpila do platnosti 14. marca 2007 s cieľom vytvoriť európsky legislatívny rámec potrebný na vybudovanie európskej infraštruktúry priestorových informácií. Stanovuje všeobecné pravidlá pre vybudovanie tejto infraštruktúry predovšetkým na podporu environmentálnych politík a politík, ktoré majú dopad na životné prostredie. Hlavným cieľom INSPIRE je zabezpečiť sprístupnenie veľkého množstva kvalitných a štandardizovaných priestorových informácií na úrovni Spoločenstva a na všetkých úrovniach členských štátov.

Základné princípy INSPIRE:

  • údaje sú zbierané iba raz a na takej úrovni kde sa to deje najefektívnejšie,
  • možnosť bezproblémovo kombinovať priestorové údaje z rôznych zdrojov a zdieľať ich medzi mnohými užívateľmi a aplikáciami,
  • priestorové údaje vytvárané na jednej úrovni štátnej správy a používané ďalšími úrovňami,
  • priestorové údaje budú dostupné za podmienok, ktoré nebudú obmedzovať ich rozsiahle používanie,
  • jednoduchšie vyhľadávanie dostupných priestorových údajov, vyhodnotenie vhodnosti ich použitia na daný účel a sprístupnenie informácie za akých podmienok je možné tieto údaje použiť.

Transpozícia povinností vychádzajúcich z tejto smernice je zabezpečená prijatím samostatného zákona do slovenského právneho poriadku, konkrétne zákonom č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (zákon o NIPI), ktorý nadobudol účinnosť 1.2.2010. Technické rámce implementácie sú určované vykonávacími predpismi – implementačnými pravidlami, ktoré sú priamo aplikovateľné. Medzi ďalšie právne predpisy, ktoré do procesu implementácie smernice INSPIRE vstupujú, patrí napríklad Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, v znení neskorších predpisov, ktorý sa vykonáva vyhláškou Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z. a ustanovuje napríklad parametre záväzných súradnicových systémov, či lokalizačné štandardy pre mapové diela.

V Slovenskej republike bola úloha gestora za Smernicu INSPIRE zadaná uznesením vlády SR č.745 z 3.10.2007 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Výkonnou odbornou organizáciou, ktorá vykonáva pre MŽP SR funkciu Národného kontaktného bodu (NCP), je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

 

Aktualizované: 19.01.2024