Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) je iniciatívou Európskej komisie. Rovnomenná smernica Európskej komisie a Rady (2007/2/ES) vstúpila do platnosti 14. marca 2007 s cieľom vytvoriť európsky legislatívny rámec potrebný na vybudovanie európskej infraštruktúry priestorových informácií. Stanovuje všeobecné pravidlá pre vybudovanie tejto infraštruktúry predovšetkým na podporu environmentálnych politík a politík, ktoré majú dopad na životné prostredie. Hlavným cieľom INSPIRE je zabezpečiť sprístupnenie veľkého množstva kvalitných a štandardizovaných priestorových informácií na úrovni Spoločenstva a na všetkých úrovniach členských štátov.

Základné princípy INSPIRE:

  • údaje sú zbierané iba raz a na takej úrovni kde sa to deje najefektívnejšie,
  • možnosť bezproblémovo kombinovať priestorové údaje z rôznych zdrojov a zdieľať ich medzi mnohými užívateľmi a aplikáciami,
  • priestorové údaje vytvárané na jednej úrovni štátnej správy a používané ďalšími úrovňami,
  • priestorové údaje budú dostupné za podmienok, ktoré nebudú obmedzovať ich rozsiahle používanie,
  • jednoduchšie vyhľadávanie dostupných priestorových údajov, vyhodnotenie vhodnosti ich použitia na daný účel a sprístupnenie informácie za akých podmienok je možné tieto údaje použiť.

                                   Zdroj: https://inspire.ec.europa.eu/

Transpozícia povinností vychádzajúcich z tejto smernice je zabezpečená prijatím samostatného zákona do slovenského právneho poriadku, konkrétne zákonom č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (zákon o NIPI), ktorý nadobudol účinnosť 1.2.2010. Technické rámce implementácie sú určované vykonávacími predpismi – implementačnými pravidlami, ktoré sú priamo aplikovateľné. Medzi ďalšie právne predpisy, ktoré do procesu implementácie smernice INSPIRE vstupujú, patrí napríklad Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, v znení neskorších predpisov, ktorý sa vykonáva vyhláškou Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z. a ustanovuje napríklad parametre záväzných súradnicových systémov, či lokalizačné štandardy pre mapové diela.

V Slovenskej republike bola úloha gestora za Smernicu INSPIRE zadaná uznesením vlády SR č.745 z 3.10.2007 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Výkonnou odbornou organizáciou, ktorá vykonáva pre MŽP SR funkciu Národného kontaktného bodu (NCP), je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá prevádzkuje slovenský portál INSPIRE.


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
22.07.2021 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť