Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

MAPKA      © Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

vstúpiť

Mapový portál katastra nehnuteľností (MAPKA) je webová aplikácia, ktorá umožňuje interaktívnou formou rýchlo prehliadať a vyhľadávať údaje z informačného systému katastra nehnuteľností (ISKN). Okrem samotného zobrazenia údajov z  ISKN aplikácia umožňuje kombináciu týchto údajov s inými priestorovými údajmi, ako napr. s údajmi ZBGIS, adresnými bodmi, ortofotosnímkami a  mapovými podkladmi od spoločnosti Esri (World Topo Map, World Street Map, World Imagery).

Aplikácia vznikla na základe neustále stupňujúceho sa dopytu verejnosti po údajoch KN a aj (nie len) z dôvodu umožniť prehliadanie a vyhľadávanie údajov z ISKN na všetkých platformách operačných systémov a vo všetkých bežne dostupných webových prehliadačoch. Cieľom aplikácie Mapka je umožniť rýchle zobrazovanie a vyhľadávanie údajov KN, bez nutnosti inštalovať akékoľvek zásuvné moduly (pluginy) do webového prehliadača.  

Podkladová mapa ZBGIS (verzia ZBGIS 2015.1) je so stavom k 30.6.2015.

· Územno-správne členenie  © Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
· ZBGIS®  © Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
· World Topo Map   © Esri
· World Street Map  © Esri
· World Imagery  © Esri   

Vrstvy katastra:
· KN - Vektorová katastrálna mapa (zobrazenie parciel C)  © Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
· UO - Vektorová mapa určeného operátu (zobrazenie parciel E)  © Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Ostatné vrstvy:
· Adresné body   © ErasDataPro s.r.o.,  © Ministerstvo vnútra SR
· Ortofoto (dostupné len na vybraných častiach územia SR)  
© Geodetický a kartografický ústav Bratislava, © Národné lesnícke centrum

 


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
15.01.2016 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

Mapy

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty