Pôvodné štátne mapové dielo (ŠMD) do roku 2004

Štátne mapové dielo je kartografické dielo súvislo zobrazujúce územie so základným všeobecne využiteľným obsahom vyhotovené podľa jednotných zásad, ktorého vydavateľom je orgán štátnej správy. Tvorí sa z aktuálnych údajov informačného systému geodézie, kartografie a katastra. Poskytuje sa v obsahovej úrovni objektov zodpovedajúcich mierke príslušného ŠMD. Základné štátne mapové dielo vytvorené v mierke 1 : 5000 a väčšej je základné ŠMD s veľkou mierkou (ZMVM).

Tematické ŠMD je kartografické dielo súvislo zobrazujúce územie s tematickým obsahom prírodných, sociálno-ekonomických a technických objektov, javov alebo vzťahov vyhotovené podľa jednotných zásad, spravidla na podklade základného ŠMD, ktorého vydavateľom je orgán štátnej správy. Tematické ŠMD sa tvorí z aktuálnych údajov informačného systému geodézie, kartografie a katastra pridaním tematického obsahu. Tematické štátne mapové dielo je aj mapa územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky, ktorej vydavateľom je Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Tematické mapové dielo s veľkou mierkou je napríklad technická mapa mesta, základná mapa letiska, základná mapa diaľnice, jednotná železničná mapa. Mapový fond, ktorý existuje na území Slovenskej republiky, je výsledkom viac ako storočnej činnosti v tejto oblasti. Mapový fond sa delí z hľadiska mierky na mapy veľkých mierok , patria sem mapy mierok
1 : 1000 až 1 : 5000, mapy stredných mierok, patria sem mapy mierok 1 : 10 000 až 1 : 200 000, mapy malých mierok, patria sem 1 : 250 000 až 1:1 000 000.
Výtlačky mapových diel v papierovej alebo digitálnej forme sú predávané prostredníctvom zákazníckeho centra Geodetického a kartografického ústavu Bratislava alebo portálových služieb v časti Produkty a služby.

 

 

 

Aktualizované: 14.07.2021