Ortofotomozaika SR

Veľká väčšina rozhodnutí vykonaných vo verejnej správe má priestorový aspekt. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby verejná správa disponovala presnými, spoľahlivými a aktuálnymi priestorovými údajmi. Vzhľadom na rýchlo sa meniaci vzhľad krajiny predovšetkým vplyvom ľudskej činnosti, je potrebné zbierať a aktualizovať priestorové údaje takými metódami, ktoré sú vysoko efektívne, výkonné a rýchle. Medzi takéto metódy patrí aj letecké meračské snímkovanie a výsledky z neho spracované do podoby digitálnych ortofotosnímok resp. ortofotomozaiky. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa dohodli rezorty Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Úrad geodézie, kartografie a katastra SR na spoločnej spolupráci pri tvorbe Ortofotomozaiky Slovenskej republiky. Realizáciou boli poverené podriadené organizácie - Národné lesnícke centrum (NLC) a Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ). Prvý cyklus tvorby ortofotomozaiky bol ukončený v roku 2020.

Momentálne prebieha druhý cyklus (2020 - 2022) tvorby Ortofotomozaiky SR, v roku 2020 bolo nasnímkované západné Slovensko, príslušná časť ortofotomozaiky je dostupná od 30.4.2021.

V roku 2021 bude nasnímkované stredné Slovensko, príslušná časť ortofotomozaiky bude dostupná od 30.4.2022.

Plán tvorby ortofotomozaiky SR

Rozdelenie Ortofotomozaiky SR
Prehľad kladov mapových listov Ortofotomozaiky
Prehľad kladov mapových listov Ortofotomozaiky (bez admin. hraníc

Ortofotomozaika SR (2. cyklus) na stiahnutie 
Západ 2020  ZIP1  ZIP2  ZIP3  ZIP4  ZIP5

Údaje v menšom rozsahu do 20 mapových listov sú voľne stiahnuteľné cez aplikáciu Mapový klient ZBGIS, viac informácií TU. Na údaje Ortofotomozaiky sa vzťahujú podmienky poskytovania a používania údajov.

Prehľad leteckých meračských snímok, z ktorých bola Ortofotomozaika SR z 2. cyklu 2020-2022 vytvorená, spolu s presným dátumom ich snímkovania je dostupný vo formáte ESRI Shapefile na stiahnutie TU.

Klad mapových listov  
1 : 5000  Esri GDB  Esri SHP  GeoPackage

Parametre (2. cyklus):
Priestorové rozlíšenie (GSD): 20 cm/pixel
Formát:  TIFF + TFW
Počet kanálov: 4 (RGBN, 8-bit)
Súradnicový systém: S-JTSK(JTSK) - kód EPSG:5514
Počet mapových listov (ML) v klade ŠMO5 (1:5000): územie západného Slovenska = 3516 ML

Presnosť (2. cyklus - západ 2020):
Stredná polohová chyba RMSExy (Root mean square error):
RMSExy = 0,20 m

CE95 (Circular error 95%):

CE95 = 1,7308 x RMSExy = 0,34 m

Publikované: 30.04.2018 / Aktualizované: 23.12.2021