Geodetické základy

Ako si môžem objednať službu SKPOS?

Službu SKPOS možno objednať vyplnením registračného formulára dostupného na webovej stránke www.skpos.gku.sk. Po spracovaní administrátorom a procese verifikácie Vám bude zaslaná elektornická faktúra, po ktorej uhradení bude Vaša registrácia aktivovaná. Podrobnejší postup nájdete tu.

Kde je možné vyhľadať a ako je možné objednať body geodetických základov t.j. body Štátnej nivelačnej, Štátnej priestorovej, Štátnej gravimetrickej alebo Štátnej trigonometrickej siete?

Grafické a textové informácie o bodoch geodetických základov nájdete v mapových vrstvách ŠPS, ŠNS, ŠGS a ŠTS v rámci aplikácie MAPKA. Pri objednávaní vybratých bodov postupujte podľa pokynov dostupných tu. Objednávky môžete posielať aj priamo na: gkuzc(at)skgeodesy.sk . Takto doručená objednávka musí obsahovať:

  • kontaktné a fakturačné údaje objednávateľa
  • číslo /označenie/ bodu

Žiadosti vybavujeme spätne elektronicky vrátane zaslania elektronickej faktúry. Všetky objednávky sú vybavované priebežne v priebehu dňa. Vo výnimočných prípadoch najneskôr na druhý deň.

Ako mám postupovať pri nahlasovaní poškodení bodov geodetických základov?

Zistené poškodenie bodu geodetických základov t.j. bodu Štátnej nivelačnej, Štátnej priestorovej, Štátnej gravimetrickej alebo Štátnej trigonometrickej siete je zo zákona potrebné nahlásiť jeho správcovi t.j. Geodetickému a kartografickému ústavu Bratislava, Odboru geodetických základov. Ohlásenie stačí poslať e-mailom na adresu gkuosgz(at)skgeodesy.sk. V texte správy je potrebné uviesť najmä popis lokalizácie bodu: KÚ, obec, ulicu, číslo parcely, meno a adresu oznamovateľa a popis zisteného nedostatku. Vítané je poslanie fotodokumentácie poškodenia bodu.

Ako mám postupovať ak potrebujem zrušiť bod geodetických základov?

Pri stavebných alebo iných úpravách budov alebo pozemkov môže dochádzať k  potrebe odstránenia existujúcich bodov geodetických základov alebo ich ochranných zariadení. Keďže je bod zo zákona chránený, dávame prednosť jeho zachovaniu a jeho použiteľnosti na ďalšiu observáciu. V prípade, že tak nie je možné urobiť, je potrebné o tom informovať správcu t.j. Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Odbor geodetických základov formou oznámenia. Oznámenie stačí poslať e-mailom na adresu gkuosgz(at)skgeodesy.sk. V texte správy je potrebné uviesť najmä popis lokalizácie bodu: KÚ, obec, ulicu, číslo parcely, meno a adresu žiadateľa a dôvod na zrušenie.

Ako mám postupovať pri rekonštruovaní resp. zatepľovaní budov na ktorých sa nachádza bod geodetických základov?

Pri stavebných úpravách budov na ktorých sa nachádza bod geodetických základov treba túto informáciu ohlásiť správcovi geodetických základov t.j. Geodetickému a kartografickému ústavu Bratislava, Odboru geodetických základov. Keďže je bod zo zákona chránený, dávame prednosť jeho zachovaniu a jeho použiteľnosti na ďalšiu observáciu napríklad formou výrezu izolačného materiálu pri zatepľovaní. V prípade, že tak nie je možné urobiť, je potrebné poslať o tom oznámenie s touto informáciou. Ohlásenie v oboch prípadoch stačí poslať e-mailom na adresu gkuosgz(at)skgeodesy.sk. V texte správy je potrebné uviesť najmä popis lokalizácie bodu: KÚ, obec, ulicu, číslo parcely, meno a adresu žiadateľa a dôvod žiadosti na zrušenie resp. ohlásenie stavebných úprav. V žiadnom prípade bod nepremiestňujte.

Ako mám postupovať pri zistení chyby v zverejnených údajoch o bodoch geodetických základov alebo ich chybnom zobrazení v aplikácii MAPKA?

Zistené chyby v zverejnených údajoch o bodoch geodetických základov t.j. bodoch Štátnej nivelačnej, Štátnej priestorovej, Štátnej gravimetrickej alebo Štátnej trigonometrickej siete alebo ich chybného zobrazenia v aplikácii MAPKA je potrebné nahlásiť správcovi geodetických základov t.j. Geodetickému a kartografickému ústavu Bratislava, Odboru geodetických základov prostredníctvom funkcie „Žiadosti a oznámenia“ dostupnej v aplikácii MAPKA po identifikovaní geodetického bodu s chybným údajom. Podrobnejší návod nájdete v Pomocníkovi ku aplikácii MAPKA v časti Nahlasovanie chýb - Nahlásenie nedostatkov GZ.

Aktualizované: 13.06.2024