Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Staré vojenské mapy

Do kategórie starých vojenských máp zaraďujeme generálne mapy v mierke 1:200000, špeciálne mapy v mierkach 1:75000 a 1:25000 a topografické mapy v mierke 1:20000. Ich spoločným znakom je účel vyhotovenia pre vojenské použitie. Pochádzajú z obdobia 1922 - 1952. Najzaujímavejším kartografickým dielom tejto zbierky sú bezpochybne špeciálne mapy 1:75000, ktoré pokrývajú celé územie Slovenska a ich zvláštnosťou je zobrazenie výškopisu metódou šrafovania, čo bolo zachované aj na ich zväčšeninách v mierke 1:25000, ktoré však neskôr boli obnovené a výškopis bol na niektorých listoch znázornený už pomocou vrstevníc.

Ukážka špeciálnej mapy 1:75000, 1922

Ukážka špeciálnej mapy 1:25000, 1934


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť