Štátna hranica

Správcom štátnych hraníc SR je Odbor správy štátnych hraníc sekcie Verejnej správy Ministerstva Vnútra Slovenskej republiky.
Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov je GKÚ povinný zabezpečiť geodetické práce na štátnych hraniciach, podľa uzavretých medzinárodných dohôd v spolupráci so správcom štátnych hraníc a partnerských organizácii susedných štátov.
Na základe spolupráce s Odborom správy štátnych hraníc sekcie Verejnej správy Ministerstva Vnútra SR plní odbor GZ na GKÚ Bratislava úlohy zabezpečujúce geodetické a kartografické činnosti pri správe štátnych hraníc a jej údržbe. Odbor GZ na GKÚ Bratislava najmä:

  • zabezpečuje a vykonáva rekognoskáciu, stabilizáciu, vytyčovanie, meranie a údržbu hraničných bodov, hraničných znakov a iných bodov (napr. vlícovacích) súvisiacich s tvorbou a aktualizáciou hraničného dokumentárneho diela,
  • zabezpečuje a vykonáva merania hraničných vodných tokov a mapovanie polohopisu v hraničnom pásme pre účely tvorby a aktualizácie hraničného dokumentárneho diela,
  • zabezpečuje a vykonáva preverovanie a kontrolu priebehu štátnych hraníc v teréne,
  • spolupracuje na aktualizácii hraničného dokumentárneho diela pozostávajúceho zo všeobecných textových údajov, hraničných máp, kladu hraničných máp, zoznamov súradníc a popisu priebehu štátnej hranice v zmysle požiadaviek správcu štátnej hranice,
  • zúčastňuje sa na vyžiadanie zasadaní expertných skupín, hraničných komisií a iných stretnutí týkajúcich sa správy štátnej hranice,
  • vyhotovuje operáty a údajové súbory z vykonávaných meračských, stabilizačných a údržbových prác,
  • zabezpečuje metrologické overenie používanej geodetickej techniky,
  • spolupracuje pri tvorbe metodických návodov, smerníc, predpisov, noriem a iných právnych dokumentov z oblasti správy štátnej hranice.

 

 

 

Aktualizované: 03.01.2022