ZBGIS

Základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS®) je súčasťou informačného systému geodézie, kartografie a katastra, ktorý tvorí a zabezpečuje Úrad geodézie kartografie a katastra SR na základe zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
ZBGIS® je priestorovou objektovo orientovanou bázou údajov, ktorá je referenčným základom národnej infraštruktúry priestorových informácií. Vytvára lokalizačný a geometrický základ pre tvorbu tematických nadstavbových geografických informačných systémov a je záväzný pre tvorbu štátnych základných a štátnych tematických mapových diel.
Účelom budovania ZBGIS® je vytvorenie základu relevantných priestorových informácií o území SR v systéme umožňujúcom ich uchovávanie, aktualizáciu, manipuláciu, analýzy a zobrazovanie.
ZBGIS® tvoria údaje a metaúdaje o priestorových objektoch krajiny, ich priestorových a tematických atribútov a vzájomných väzbách. Rozsah údajov o objektoch spravovaných v rámci ZBGIS® určuje katalóg tried objektov (KTO ZBGIS®). Vizualizácia údajov ZBGIS® je prostredníctvom mapových kompozícii dostupná vo webovej aplikácii Mapový klient ZBGIS®.

 

 

 

 

Aktualizované: 11.06.2024