Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Objednať

  produkty a služby právnické osoby 
bezodplatne
fyzické a právnické osoby 
za úplatu
študenti obce 
mestá 
údaje z SGI KN- vektorová katastrálna mapa (celé k.ú.) objednávka 
na stiahnutie
 vybavuje VÚGK objednávka 
na stiahnutie
objednať
údaje z SGI KN - vektorová mapa určeného operátu 
(celé k.ú.)
objednávka 
na stiahnutie
 vybavuje VÚGK objednávka 
na stiahnutie
objednať
údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách (celé k.ú.)

 objednávka 
na stiahnutie

 
vybavuje VÚGK
objednávka 
na stiahnutie
 objednávka 
na stiahnutie
údaje z SPI KN (celé k.ú.) objednávka 
na stiahnutie
 vybavuje VÚGK objednávka 
na stiahnutie
objednať
výber údajov z SPI a SGI KN objednávka 
na stiahnutie
 objednávka 
na stiahnutie
objednávka 
na stiahnutie
 -
raster mapy KN objednávka 
na stiahnutie
 objednávka 
na stiahnutie
objednávka 
na stiahnutie
objednávka 
na stiahnutie
overenie presnosti skenera objednávka 
na stiahnutie
 objednávka 
na stiahnutie
 -  -
skenovanie prinesených podkladov objednávka 
na stiahnutie
 objednávka 
na stiahnutie
 -  -
vyhľadanie vlastníckych vzťahov na území SR objednávka 
na stiahnutie
 objednávka
na stiahnutie
 - -

 

Prehľad cien údajov SGI a SPI KN a BPEJ v tabuľkovej forme nájdete TU.

Geodetický a kartografický ústav Bratislava poskytuje vybrané údaje  z informačného systému katastra
nehnuteľností fyzickým a právnickým osobám  na základe Smernice Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky č. SM_UGKK SR_7/2017 zo dňa 08.08.2017, ktorou sa ustanovujú pravidlá
na poskytovanie a sprístupňovanie údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
v tvare umožňujúcom strojové spracovanie.

Geodetický a kartografický ústav Bratislava poskytuje údaje z databázy Informačného systému katastra nehnuteľností podľa identifikovaného vlastníka alebo inej oprávnenej osoby v územnom rozsahu
Slovenskej republiky (lustrácia).

Dostupnosť rastrových ekvivalentov katastrálnych máp podľa jednotlivých katastrálnych území 
nájdete v tabuľkovom prehľade.

 


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
05.05.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť