Objednať

  produkty a služby právnické osoby 
bezodplatne
fyzické a právnické osoby 
za úplatu
študenti obce 
mestá 
údaje z SGI KN- vektorová katastrálna mapa (celé k.ú.) objednávka 
na stiahnutie
 vybavuje VÚGK objednávka 
na stiahnutie
objednať
údaje z SGI KN - vektorová mapa určeného operátu 
(celé k.ú.)
objednávka 
na stiahnutie
 vybavuje VÚGK objednávka 
na stiahnutie
objednať
údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách (celé k.ú.)

 objednávka 
na stiahnutie

 
vybavuje VÚGK
objednávka 
na stiahnutie
 objednávka 
na stiahnutie
údaje z SPI KN (celé k.ú.) objednávka 
na stiahnutie
 vybavuje VÚGK objednávka 
na stiahnutie
objednať
výber údajov z SPI a SGI KN objednávka 
na stiahnutie
 objednávka 
na stiahnutie
objednávka 
na stiahnutie
 -
raster mapy KN objednávka 
na stiahnutie
 objednávka 
na stiahnutie
objednávka 
na stiahnutie
objednávka 
na stiahnutie
overenie presnosti skenera objednávka 
na stiahnutie
 objednávka 
na stiahnutie
 -  -
skenovanie prinesených podkladov objednávka 
na stiahnutie
 objednávka 
na stiahnutie
 -  -
vyhľadanie vlastníckych vzťahov na území SR objednávka 
na stiahnutie
 objednávka
na stiahnutie
 - -

 

Pozn. všetky ďalšie informácie o produktoch a službách nájdete v platnom cenníku.

Prehľad cien údajov SGI a SPI KN a BPEJ v tabuľkovej forme nájdete TU.

Geodetický a kartografický ústav Bratislava poskytuje vybrané údaje  z informačného systému katastra
nehnuteľností fyzickým a právnickým osobám  na základe Smernice Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky č. SM_UGKK SR_7/2017 zo dňa 08.08.2017, ktorou sa ustanovujú pravidlá
na poskytovanie a sprístupňovanie údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
v tvare umožňujúcom strojové spracovanie.

Geodetický a kartografický ústav Bratislava poskytuje údaje z databázy Informačného systému katastra nehnuteľností podľa identifikovaného vlastníka alebo inej oprávnenej osoby v územnom rozsahu Slovenskej republiky (lustrácia).

Dostupnosť rastrových ekvivalentov katastrálnych máp podľa jednotlivých katastrálnych území 
nájdete v tabuľkovom prehľade.

 

 

 

 

Aktualizované: 01.03.2024