Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Na stiahnutie

 

 Klad mapových listov    Formát
 mierka 1 : 1 000 VGI  DXF   Esri SHP 
 mierka 1 : 2 000 VGI  DXF   Esri SHP 
 mierka 1 : 5 000 VGI  DXF   Esri SHP 
 mierka 1 : 2 880 bezprojekčný súradnicový systém VGI  DXF   Esri SHP 
 mierka 1 : 2 880 stereografický súradnicový systém VGI DXF  Esri SHP 
 mierka 1 : 2 880 valcový súradnicový systém VGI  DXF   Esri SHP 

 

Licenčné podmienky  
 Autor GKÚ Bratislava
 Licencia  CC-BY 4.0 

 

Grafický prehľad transformačných kľúčov pre prevod medzi súradnicovými sústavami
skorších uhorských sietí a S-JTSK vo formáte JPG.

                Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Košice, Prešov

Vzorka údajov SGI KN vo výmennom formáte
Vektorová katastrálna mapa  VGI
Vektorová mapa určeného operátu  VGI

Vzorka vektorovej katastrálnej mapy je v rozsahu listu A4 v mierke 1:1000 z katastrálenho územia 
Staré Mesto. Vzorka vektorovej mapy určeného operátu je v rozsahu listu A4 v mierke 1:2000 
z katastrálneho územia Bardejov.

Vektorové mapy vo výmennom formáte VGI je možné editovať v aplikácii KOKEŠ a prehliadať v aplikácii MISYS View

Tabuľky farieb, čiar, vrstiev, symbolov, fontov, plôch platné v zmysle Usmernenia Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_13/2013 zo dňa 23.04.2013
ktorým sa ustanovuje používanie mapových značiek v mape katastra, v súbore prevzatých meraní 
a v operáte geometrického plánu (značkový kľúč) nájdete TU.


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
05.02.2021 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť