Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

ODKAZY

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel.: 02 / 2081 6000

Všetky kontakty

 

 

 

Mapový klient ZBGIS

Mapový klient ZBGIS

Mapový klient ZBGIS je webová aplikácia, ktorá slúži na prácu s údajmi ZBGIS, zobrazovanie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov.

 

Transformačná služba

Aplikácia Transformačná služba vykonáva autorizovanú transformáciu súradníc bodov medzi záväznými geodetickými systémami.
 

Konverzná služba

Konverzná služba slúži na konverziu formátov. Je to komplexný nástroj pre konverziu údajov rôznych formátov.

Vyhľadávacia služba

Slúži na vyhľadávanie metaúdajových záznamov publikovaných pripojeným katalógovým serverom.

 

Metaúdajový editor

Metaúdajový editor (MDE) je webová aplikácia, ktorá slúži na vytváranie nových alebo na editáciu existujúcich metaúdajových záznamov.

INSPIRE

ÚGKK SR zabezpečuje sprístupnenie referenčných údajov a informácií rezortu aj pomocou elektronických služieb, ktoré spĺňajú požiadavky smernice INSPIRE.

Mapy

Oznamy a aktuality

Vyhľadávanie údajov z databázy ISKN

14.03.2016 Vyhľadávanie údajov z databázy ISKN
 

Portál produktov a služieb

15.01.2016 Portál produktov a služieb je opäť prístupný.
 

Aplikácia Mapka

01.01.2016 Riadna prevádzka.
 

DVRM

01.03.2015 Digitálny výškový referenčný model je voľne dostupný na stiahnutie
 
Všetky aktuality