Na stiahnutie

Územné a správne usporiadanie    Formát
Základná úroveň/ ZBGIS - Administratívne hranice GPKG Esri GDB Esri SHP CSV
Prvá úroveň generalizácie GPKG Esri GDB Esri SHP  
Druhá úroveň generalizácie GPKG Esri GDB Esri SHP  
Tretia úroveň generalizácie  GPKG Esri GDB Esri SHP  

Hranice územno-správnych jednotiek a katastrálnych území SR v základnej úrovni a generalizovaných úrovniach 1, 2 a 3. Jedná sa o plošné vrstvy (polygón) s atribútmi názov a kód. Hranice sú v súradnicovom systéme S-JTSK[JTSK] (kód EPSG:5514). Stav poskytnutých údajov je k 28.2. 2023. Podrobnosti nájdete tu.
V prípade potreby iných formátov, použite prosím Konverznú službu.

Licenčné podmienky  
 Autor GKÚ Bratislava
 Licencia  CC-BY 4.0 

 

 Geografické názvoslovie
 Formát GPKG Esri SHP Esri GDB CSV

Údaje z databázy štandardizovaného geografického názvoslovia z územia SR, aktualizácia ku dňu 20. 07. 2023. Súbory obsahujú triedy objektov ZBGIS: Geografický názov (Historický názov, Variantný názov), Geografický názov - Katastrálne územie, Geografický názov - Časť obce, Geografický názov - Obec, Geografický názov - Okres, Geografický názov - Kraj, Geografický názov - Slovenská republika a tabuľku Geografický názov - Obec (počet obyvateľov), ktorá obsahuje počty obyvateľov obcí od roku 2007 prevzaté z databázy Štatistického úradu SR.

Licenčné podmienky  
 Autor GKÚ Bratislava
 Licencia  CC-BY 4.0 

 

Ortofotomozaika SR - 1. cyklus tvorby 2017-2019
Západ 2017 (RGB) ZIP (94 GB)
Stred 2018 (RGB) ZIP (86 GB)
Východ 2019 (RGB) ZIP (93 GB) 
Informácie (parametre, presnosť)  
Licenčné podmienky  

 

Údaje v menšom rozsahu (naraz maximálne 20 mapových listov) sú voľne stiahnuteľné cez aplikáciu Mapový klient ZBGIS, viac informácií nájdete tu.

Údaje Ortofotomozaiky SR sú poskytované bezodplatne a vzťahujú sa na ne Podmienky poskytovania a používania údajov.

 

Produkty leteckého laserového skenovania: Klasifikované mračno bodov, DMR 5.0, DMP 1.0

 

Produkty leteckého laserového skenovania  DMR 5.0 a DMP 1.0 v rastrovom formáte TIFF  (súradnicový systém S-JTSK(JTSK03), výškový systém Bpv) sú voľne stiahnuteľné prostredníctvom cloudu alebo v menšom rozsahu (DMR 5.0 a DMP 1.0 do 400 km2, mračno bodov do 2 km2) cez aplikáciu Mapový klient ZBGIS, viac informácií nájdete tu. Pre poskytnutie údajov mračna bodov z väčších lokalít je potrebné vyplniť objednávkový formulár. Tieto produkty sú poskytované bezodplatne a sa vzťahujú sa na ne Podmienky poskytovania a používania produktov leteckého laserového skenovania.

Produkty 1. cyklu projektu LLS na stiahnutie z cloudu
DMR 5.0 ZIP (183 GB)
DMP 1.0 ZIP (138 GB)

Ak máte záujem o poskytnutie produktu Klasifikované mračno bodov, je potrebné vyplniť objednávkový formulár a doručiť na kontaktnú adresu tu:

Odberateľ je povinný pri tvorbe vlastného diela a pri jeho publikovaní uviesť zdroj produktov LLS takto: „ÚGKK SR“. Na poskytnuté produkty sa vzťahujú Podmienky poskytovania a používania produktov leteckého laserového skenovania.

Tabuľka s približnými veľkosťami súborov produktov LLS je dostupná na stiahnutie tu.

 

Digitálny model reliéfu DMR3.5
 Rozlíšenie 10 m 25 m 50 m 100 m

Údaje DMR3.5 sú poskytované vo formáte TIFF v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv.

Licenčné podmienky  
 Autor GKÚ Bratislava
 Licencia  CC-BY 4.0 

 

ZBGIS Raster

Produkt ZBGIS® Raster pre mierky 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000 a 1:50 000 je možné stiahnuť cez aplikáciu Mapový klient ZBGIS (naraz maximálne 20 mapových listov). Postup pre stiahnutie je uvedený v Pomocníkovi. ZBGIS® Raster je poskytovaný bezodplatne a vzťahujú sa na neho Podmienky poskytovania a používania údajov.

ZBGIS rastre na stiahnutie 
ZBGIS Raster 1:5000 ZIP (93 GB)
ZBGIS Raster 1:10 000 ZIP (35 GB)
ZBGIS Raster 1:25 000 ZIP (7 GB)
ZBGIS Raster 1:50 000 ZIP (2 GB)

 

Klady ZBGIS rastrov Formát

ZBGIS Raster

1 : 5 000 Esri SHP Esri GDB GeoPackage DGN DXF
1 : 10 000 Esri SHP Esri GDB GeoPackage DGN DXF
1 : 25 000 Esri SHP Esri GDB GeoPackage DGN DXF
1 : 50 000 Esri SHP Esri GDB GeoPackage DGN DXF
Licenčné podmienky  
 Autor GKÚ Bratislava
 Licencia  CC-BY 4.0 

 

Vzorka údajov ZBGIS 
 Formát Esri SHP Esri MDB Esri GDB DGN DXF

Údaje ZBGIS® sú vo vzorke členené podľa príslušnosti do kategórie v zmysle KTO ZBGIS®. Vzorka obsahuje časti územia obcí Čakajovce, Zbehy a Lužianky pri Nitre. Návod na export do CAD formátov na stiahnutie tu.

 

Vzorka údajov VMapSK - rozsah 1 ML ZM10 (35-43-21)
Formát Esri SHP

Údaje VEKTOROVEJ MAPY SLOVENSKA V MIERKE 1 : 200 000 (VMapSK) sú vo vzorke členené podľa príslušnosti do kategórie v zmysle cenníka GKÚ. Rozsah mapového listu ZM 1:10 000 (35-43-21) zobrazuje územie obcí Čakajovce, Zbehy a Lužianky pri Nitre.
Poznámka: Esri databázy MDB a GDB sú vo verzii 10.0.

  

Klady mapových listov Formát

Základné mapy

ZM 1 : 10 000 Esri SHP Esri GDB GeoPackage
ZM 1 : 25 000 Esri SHP Esri GDB GeoPackage
ZM 1 : 50 000 Esri SHP Esri GDB GeoPackage
ZM 1 : 100 000 Esri SHP Esri GDB GeoPackage
ZM 1 : 200 000 Esri SHP Esri GDB GeoPackage
Licenčné podmienky  
 Autor GKÚ Bratislava
 Licencia  CC-BY 4.0 

 

 

 

Aktualizované: 22.09.2023