Digitálna kartografia

Do roku 2010 sa GKÚ zaoberalo najmä tvorbou a udržiavaním štátneho mapového diela.
Spracovanie štátneho mapového diela zabezpečovali:

  • Od roku 1950 – Slovenský zememeračský a kartografický ústav v Bratislave
  • Od roku 1954 – Geodetický, topografický a kartografický ústav v Bratislave
  • Od roku 1957 – Kartografický a reprodukčný ústav v Modre - Harmónii
  • Od roku 1968 – Kartografia, n.p., Bratislava
  • Od roku 1970 – Slovenská kartografia, n. p., Bratislava
  • Od roku 1989 – Slovenská kartografia, š. p., Bratislava
  • Od roku 1991 – Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Realizáciou OPIS projektu sa začala riešiť problematika využitia digitálnej kartografie pre tvorbu ŠMD a webových služieb z údajov ZBGIS®.
Digitálna kartografia je proces zobrazovania priestorových údajov, ktorý pomocou sofistikovaných nástrojov tvorí digitálne mapy s čitateľným obsahom. Na obrázku je znázornený rozdiel vo vnímaní zobrazenia priestorových údajov cestnej siete, ktoré boli kartograficky spracované.

Pracujeme s dvoma základnými spôsobmi spracovania kartografie, a to jednoduché kartografické vyjadrenie údajov a komplexné kartografické vyjadrenie údajov uložené v priestorovej databáze. Prvý spôsob je využívaný pre mapové služby, druhý pre mapového klienta ZBGIS®.

Ukážka jednoduchého komplexného kart. vyjadrenia údajov
      jednoduché kart. vyjadrenie údajov                    komplexné kart. vyjadrenie údajov

 

 

 

 

 

Aktualizované: 26.01.2022