Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Ukladacie služby

INSPIRE ukladacie služby sú realizované službami založenými na OGC štandarde WFS (Web Feature Service).
Podporované verzie OGC WFS služieb:
WFS 2.0.0

Voľne dostupné ukladacie služby podľa INSPIRE:

Administratívne jednotky (Administrative units) 
https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_administrative_units_wfs/service.svc/get

Geografické názvoslovie (Geographical names)
https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_geographical_names_wfs/service.svc/get

Hydrografia (Hydrography)
https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_hydrography_wfs/service.svc/get

Dopravné siete (Transport networks)
https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_transport_networks_wfs/service.svc/get

Katastrálna mapa (Cadastral map)
https://inspire.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/INSPIREWFS/kn_wfs_inspire/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service?SERVICE=WFS&REQUEST=getcapabilities 

Mapa určeného operátu (Map of determined documentation)
https://inspire.skgeodesy.sk/eskn/rest/services/INSPIREWFS/uo_wfs_inspire/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service?SERVICE=WFS&REQUEST=getcapabilities


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
20.06.2018 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť