Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Komasačné mapy

Komasačné mapy sú najstaršími mapami ÚAGK. Pochádzajú z obdobia 1792 – 1944, boli vyhotovené v miestnej súradnicovej sieti v rozličných mierkach, zobrazujú len príslušné katastrálne územia väčšinou v kolorovanej podobe a sú graficky najcennejšími mapami, keďže vo viacerých prípadoch obsahujú unikátne umelecké vyobrazenia. V niektorých prípadoch sa popri mapách nachádzajú aj písomné operáty. Zoznam archivovaných komasačných máp nájdete tu.

Ukážka komasačnej mapy Liptovskej Mary - 1798


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť