Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Vyhľadávacia služba

vstúpiť

Aplikácia Vyhľadávacia služba ako súčasť metainformačného systému rezortu geodézie, kartografie a katastra (GKK), na ktorý sú kladené požiadavky nielen zo strany štandardov ISO (International Standardization Organization), resp. OGC (Open Geospatial Consortium), európskej smernice INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe), ale aj zo strany zákona o NIPI (Národná infraštruktúra pre priestorové informácie), slúži na vyhľadávanie metaúdajových záznamov o priestorových údajoch a službách v systéme ESKN a ZBGIS publikovaných pripojeným katalógovým serverom. Poskytuje webovú službu podľa špecifikácie OGC CSW v2.0.2 a INSPIRE vykonávacích predpisov pre sieťové služby.

Rozhranie aplikácia ponúka:

  • Časť pre jednoduché - fulltextové vyhľadávanie, ktoré obsahuje vstupné pole pre zadanie vyhľadávaného výrazu, dynamický mrak najčastejšie vyhľadávaných výrazov a mapové okno pre určenie priestorového obmedzenia pri vyhľadávaní.
  • Časť pre INSPIRE vyhľadávanie, ktoré obsahuje vstupné polia pre zadávanie INSPIRE parametrov požadovaných INSPIRE vykonávacími predpismi.

Aplikácia zároveň poskytuje stručný aj detailný náhľad na vyhľadaný metaúdajový záznam, tlač alebo uloženie vyhľadaného záznamu v XML, ako aj integráciu s Mapovým klientom ZBGIS.


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
07.12.2017 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty