Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Metainformačný systém ZBGIS

vstúpiť

Aplikácia Metainformačný systém ZBGIS rezortu geodézie, kartografie a katastra (GKK), na ktorý sú kladené požiadavky nielen zo strany štandardov ISO (International Standardization Organization), resp. OGC (Open Geospatial Consortium), európskej smernice INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe), ale aj zo strany zákona o NIPI (Národná infraštruktúra pre priestorové informácie) slúži na vyhľadávanie a prezeranie metadátových záznamov o priestorových údajoch a mapových službách ZBGIS a ESKN. Koncovému používateľovi poskytuje prehľad a podrobné informácie o dostupných vektorových, rastrových údajoch a webových službách ZBGIS a ESKN vo vybranej lokalite.

Rozhranie aplikácie ponúka:

  • Vyhľadávanie uložených metadát pomocou zadania kľúčového slova, doplňujúcich parametrov (typ obsahu, kategória údajov, dátum) alebo priestorového obmedzenia (názov administratívnej jednotky).
  • Prezeranie uložených metadát v stromovej štruktúre podľa klasifikovaného zdroja údajov.

Aplikácia zároveň poskytuje detailný výpis a XML schému vyhľadaného metadátového záznamu, zobrazenie priestorového rozsahu údajov v mapovom okne, URL adresu na získanie údajov, zobrazenie náhľadu pre mapovú službu WMS,  ako aj pripojenie a zobrazenie mapovej služby (WMS, WMTS) v aplikácii Mapový klient ZBGIS.


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
13.10.2020 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty