Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Účel Geoportálu

 

Poskytovanie referenčných priestorových údajov, služieb priestorových údajov a informácií o referenčných priestorových údajoch podľa zákonov č.215/1995 Z.z. a 162/1995 Z.z. z oblastí:

- geodetické základy,
- Slovenská priestorová observačná služba SKPOS®,,
- Základná báza údajov pre geografický informačný systém ZBGIS®,
- štátne mapové dielo,
- kataster nehnuteľností,
- Ústredný archív geodézie a kartografie.

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty