Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Základná mapa SR

Do kategórie základných máp SR zaraďujeme štátne mapy vyhotovené v súradnicovom systéme JTSK v mierkach 1:1000000 až 1:10000. Mapy komplexne zobrazujú celé územie Slovenska, pričom v ÚAGK sú uložené pôvodné aj viaceré obnovené vydania jednotlivých mapových listov. Pochádzajú z obdobia od 1970 po súčasnosť. Na základe týchto máp je možné jednoducho študovať a zaznamenať vývoj krajinnej štruktúry v horizonte posledných 40 rokov, keďže viaceré mapové listy majú početné obnovené vydania. Mapy sú plne kolorované, okrem tzv. redukovaných máp, na ktorých nie sú farebne zvýraznené jednotlivé porastové kultúry. Hodnotnou súčasťou tohto súboru máp sú tematické mapy v mierke 1:50000, ako cestné mapy, vodohospodárske mapy, mapy sídelných jednotiek a jednotlivých geodetických sietí.

Zoznamy jednotlivých archivovaných vydaní základných máp si môžete prezrieť tu:

1:10000         1:25000         1:50000         1:100000         1:200000

Zoznamy jednotlivých archivovaných vydaní tematických máp si môžete prezrieť tu:

Vodohospodárska mapa 1:50000         

Cestná mapa 1:50000

Mapa základných sídelných jednotiek 1:50000

Mapa trigonometrických bodov 1:50000

Mapa výškovej nivelačnej siete 1:50000

 

Ukážka z ZMSR 1:50000, 45-13, 1971

Ukážka zo ZMSR 1:50000, 45-13, 2008

 


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
06.05.2019 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť