Aktuálna stránka:Kataster | Geoportál

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč naHlavnú navigáciu.


Kataster

Existuje nejaký legálny (aj platený) spôsob, ako by som z Katastrálneho portálu dostal vektorový súbor zo záujmovými parcelami (napr. vo formáte VGI, DXF, ...)? Nepotrebujem celý kataster, stačí mi len to, čo práve zobrazuje grafika Katastrálneho portálu.

Katastrálny portál slúži iba na prezeranie údajov a tvorbu výstupov v PDF formáte. O údaje je možné požiadať prostredníctvom kompletne vyplnenej a doručenej objednávky (v prípade študentov táto objednávka). Služba je spoplatnená 9,00 € za 1 výrez/1k.ú/do 20 parciel.

Ako zistím, že či existuje vektorová katastrálna mapa v konkrétnom katastrálnom území?

Prehľad katastrálnych území, v ktorých existuje vektorová katastrálna mapa (parcely registra C) a vektorová mapa určeného operátu (parcely registra E) aj s ich zaradením do cenových kategórií nájdete tu. Vzorky vektorových máp katastra nehnuteľností nájdete v časti Kataster - Na stiahnutie. Právnické osoby oslobodené od poplatkov môžu požiadať o údaje zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (SGI KN)  prostredníctvom kompletne vyplnenej a doručenej objednávky (v prípade študentov táto objednávka). Za úplatu poskytuje vektorové mapy KN Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave, viac informácií nájdete tu.

Aké rastrové mapy si môžem objednať?

Objednať si môžete rastrové súbory katastrálnych máp z dokumentácií katastrálnych odborov okresných úradov, ich prehľad nájdete tu.

Ďalej rastrové súbory archívnych zbierok (mapové diela a ostatné archívne dokumenty), ich zoznam nájdete v časti Archív - Na stiahnutie.

Podľa požiadavky poskytujeme rastrové súbory máp veľkých mierok v čierno-bielej a farebnej forme, podľa platného cenníka. Objednávku na raster mapy KN nájdete tu.

V akých formátoch poskytujete čierno-biele a farebné rastrové mapy?

Čierno-bielo skenované analógové katastrálne mapy poskytujeme štandardne vo formáte CIT s rozlišovacou schopnosťou 400 DPI a je možné aj ich súradnicové pripojenie do systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK). Farebne skenované analógové katastrálne mapy poskytujeme štandardne vo formáte TIFF s rozlišovacou schopnosťou 400 DPI bez súradnicového pripojenia. Na požiadanie je možná konverzia rastrového súboru do iného formátu. Konverzia je spoplatnená ako služba podľa platného cenníka. Viac informácií nájdete v časti Kataster - Digitalizácia máp.

Ako zistím nomenklatúru/označenie mapového listu máp veľkých mierok?

Nomenklatúru mapového listu príslušného mierkového radu možno zistiť prostredníctvom vrstiev kladov mapových listov vo webovej aplikácii MAPKA v téme Archív. Taktiež je možné  stiahnuť klady mapových listov pre nasledujúce mierky: 1:1000, 2000, 5000 a 1:2880 tu.

Môžem si priniesť vlastné analógové podklady na skenovanie a aké sú ich maximálne rozmery?

Vlastné analógové podklady si môžete priniesť na skenovanie do maximálnych rozmerov 605 x 850 mm. Podľa požiadavky vyhotovujeme rastrové súbory v čierno-bielej a farebnej forme. Objednávku na skenovanie prinesených podkladov nájdete tu. Služba skenovanie prinesených podkladov je ocenená podľa platného cenníka.

Mám záujem zakúpiť program WISKAN, na koho sa mám obrátiť?

Program WISKAN poskytuje Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave. Bližšie informácie nájdete tu.

Sú výpisy z KN vydané GKÚ použiteľné na právne účely?

Výpisy z katastra nehnuteľností, ktoré poskytujeme, nie sú verejnými listinami, nie sú použiteľné na právne úkony – majú len informatívny charakter.

Kedy bude dokončený vklad do katastra nehnuteľností, ktorý sme Vám zaslali pred dvoma týždňami?

Geodetický a kartografický ústav Bratislava nevykonáva vklady ani zápisy do katastra nehnuteľností. Táto činnosť spadá do kompetencií príslušných okresných úradov - Katastrálnych odborov. Kontakty nájdete tu.

Na liste vlastníctva som našiel chybu na koho sa mám obrátiť?

Ak vlastník evidovaný na liste vlastníctva zistí, že má chybu na uvedenom liste vlastníctva alebo chce aktualizovať svoje osobné údaje (napr. adresu bydliska), predloží písomne príslušnému okresnému úradu – Katastrálny odbor návrh na opravu chyby. Kontakty nájdete tu.

 

Aktualizované: 13.06.2024