Mesto-obec

Objednanie údajov z ISKN pre mesto/obec


Obce, mestá a mestské časti majú možnosť získať údaje z ISKN elektronickou formou bezplatne prostredníctvom Portálu produktov a služieb. Údaje sú aktualizované k poslednému dňu v mesiaci a sú k dispozícii na stiahnutie najskôr v piaty deň nasledujúceho mesiaca.


Údaje KN na stiahnutie prostredníctvom Portálu produktov a služieb sú aktuálne ku dňu: 31.05.2024.
Nasledujúca aktualizácia údajov bude dostupná od 05.07.2024.

Na základe zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže Odberateľ, ktorým je obec, mesto alebo mestská časť, bezplatne odoberať údaje zo súboru popisných informácii a zo súboru geodetických informácii informačného systému katastra nehnuteľností (ďalej len „údaje SPI a SGI“) z Portálu len v rámci svojej územnej pôsobnosti. Po registrácii zašle poštou alebo elektronicky (podpísané elektronickým podpisom) písomné čestné vyhlásenie o tom, že užívateľ registrovaný na Portáli pod prihlasovacím menom je zamestnancom Používateľa a že registrácia bude využívaná v zmysle platných Podmienok (ďalej len „Prehlásenie“). Prehlásenie podpíše štatutár (napr. starosta obce/ starosta mestskej časti/ primátor mesta) a bude opatrené odtlačkom pečiatky obce, mesta alebo mestskej časti. Ak Odberateľ využije možnosť elektronického zaslania čestného prehlásenia, podpíše ho len zaručeným elektronickým podpisom. Čestné vyhlásenie postačuje zaslať len raz pri registrácii, nie je potrebné pri každej objednávke zasielať čestné vyhlásenie.

 

 

 

Aktualizované: 04.06.2024