Aktuálna stránka:SPI | Geoportál

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč naHlavnú navigáciu.


Súbor popisných informácií

Súbor popisných informácií (SPI) tvoria údaje o:

 • katastrálnych územiach
 • nehnuteľnostiach
  • pozemkoch
  • stavbách
  • rozostavaných stavbách
  • bytoch a nebytových priestoroch
  • rozostavaných bytoch a nebytových priestoroch
 • právach k nehnuteľnostiam a iných skutočnostiach súvisiacich s právami k nehnuteľnostiam
 • vlastníkoch a iných osobách oprávnených z práv k nehnuteľnostiam
 • zmenách v súbore popisných informácií
 • sídelných a nesídelných názvoch.

Údaje sú usporiadané v databázových súboroch:

 • register katastrálnych území
 • súbor parciel registra C (pozemok)
 • súbor parciel registra E (pozemok)
 • súbor stavieb (vrátane rozostavaných stavieb)
 • súbor bytových a nebytových priestorov (vrátane rozostavaných bytových a nebytových priestorov)
 • súbor vlastníkov (vrátane iných oprávnených osôb)
 • súbor právnych vzťahov (poskytuje sa iba orgánom štátnej správy, orgánom samosprávy,
  fyzickým osobám alebo právnickým osobám len v rozsahu potrebnom k ich činnosti
  a v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu, na ktorý sa tento súbor poskytuje)
 • súbor listov vlastníctva
 • súbor pôvodných katastrálnych území.

Položky jednotlivých súborov a zároveň výberové podmienky.


Geodetický a kartografický ústav Bratislava poskytuje:

 • neredukované údaje zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností z konkrétnych katastrálnych území alebo z katastrálnych území v rámci celého územia Slovenskej republiky vo formáte DBF a FPU
 • redukované údaje na základe špecifických požiadaviek odberateľov vo formáte DBF
 • údaje z databázy Informačného systému katastra nehnuteľností podľa identifikovaného vlastníka alebo inej oprávnenej osoby v územnom rozsahu väčšom, ako je v pôsobnosti okresného pracoviska katastra nehnuteľností (lustrácia) vo formáte PDF alebo papierovej forme. Pre žiadateľa, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem na základe osobitných právnych predpisov sa lustrácia vykoná bezodplatne. Ak sa lustrácia nevykonáva bezodplatne, výsledok lustrácie sa žiadateľovi poskytne až po uhradení poplatku. Výsledok lustrácie má informatívny charakter; poskytnuté údaje sú vztiahnuté k dátumu poslednej aktualizácie údajov databázy. Výsledkom lustrácie je zoznam čísel listov vlastníctva, poradové číslo vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na liste vlastníctva, názov katastrálneho územia, názov okresu a uvedenie mena, priezviska a dátumu narodenia lustrovanej osoby (ak bol v žiadosti uvedený), ak ide o fyzickú osobu alebo uvedenia názvu a identifikačného čísla organizácie lustrovanej osoby, ak ide o právnickú osobu.

Objednávkové formuláre nájdete TU

Údaje SPI sa poskytujú z aktuálnych databáz.

Produkty a služby sú oceňované podľa cenníka.

Prehľad cien SPI v tabuľkovej forme.


 

 

 

Aktualizované: 12.05.2021