Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Metaúdajový editor

vstúpiť

Metaúdajový editor (MDE) je aplikácia spúšťaná v  prostredí webového prehliadača, ktorá slúži na vytváranie nových alebo na  editáciu existujúcich metaúdajových záznamov. Editor podporuje 23 jazykov používaných v Európskej únii vrátane slovenčiny a jeho unikátnou vlastnosťou je možnosť pracovať s akýmkoľvek metaúdajovým profilom, ktorý si používateľ definuje pre svoju potrebu.

Editor je plne kompatibilný s  požiadavkami smernice INSPIRE a jej implementačnými pravidlami, ale tiež s  normami ISO 19115, 19119, 19139, rovnako ako so spriaznenými štandardmi série ISO 19100 (19101, 19107, 19108, 19111, 19112, 19113, 19114, 19116, 19117, 19118, 19128, 19136). Pri vypĺňaní konkrétnych položiek metaúdajov a pri ukladaní záznamu je možné zapnúť automatickú validáciu, ktorá zaistí, že používateľ si uloží len záznam, ktorý je úplne v súlade s predpísanými normami a špecifikáciami. Validácia slúži ako nástroj inteligencie, ktorý sprevádza používateľa pri práci s MDE t.j. stará sa o:

  • Povinné položky definované v štandardizačných dokumentoch INSPIRE a ISO
  • Podmienené položky definované v štandardizačných dokumentoch INSPIRE, ISO resp. vlastných pravidiel
  • Kontroluje a  poskytuje povolené hodnoty daných metaúdajových prvkov


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
23.11.2015 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť

 

Kontaktné údaje

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava
Tel: +421 2 2081 6000
(Call centrum)

Všetky kontakty