Objednávky

Objednanie produktov a služieb

Informácie podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre osobné údaje obsiahnuté v Elektronickej knihe zákaziek

Produkty a služby sú spoplatnené podľa cenníka.

V prípade záujmu o poskytnutie našich produktov alebo služieb je potrebné doručiť kompletne vyplnenú a potvrdenú príslušnú objednávku:

A) v elektronickej forme na: gkuzc(at)skgeodesy.sk

B) alebo poštou na našu adresu:

Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4, Dodacia pošta 212
827 45 Bratislava 

Čestné vyhlásenia potrebné pri registrácii na Portál produktov a služieb:

Aktualizované: 16.06.2022