Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

Objednať

Všetky ďalšie informácie o produktoch a službách nájdete v cenníku GKÚ platnom od 1. mája 2014.

Ak máte záujem o poskytnutie Ortofotomozaiky, momentálne poskytujeme údaje v rozsahu západného Slovenska.
Údaje z celej západnej časti územia Slovenska sú voľne stiahnuteľné cez webový server prostredníctvom odkazu ktorý je uvedený tu:  https://www.geoportal.sk/sk/udaje/ortofotomozaika/

Údaje v menšom rozsahu do 20 mapových listov sú voľne stiahnuteľné cez aplikáciu Mapový klient ZBGIS, viac informácií tu: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/Help/sk/#Export_udajov

Pozn.: Veľkosť ortofotomozaiky (západná časť územia) je 115 GB, jeden mapový list predstavuje veľkosť cca 30-40 MB.

Ak máte záujem o poskytnutie vektorových údajov (Definičné body obcí, Definičné body časti obcí) je potrebné vyplniť objednávkový formulár a doručiť na kontaktnú adresu tu:

Ak máte záujem o poskytnutie produktu  Digitálny model reliéfu je potrebné vyplniť objednávkový formulár a doručiť na kontaktnú adresu tu:

Údaje zo ZBGIS® sú poskytované prostredníctvom portálu Produkty a služby.
Výber údajov ZBGIS® :
1. Výber údajov je možný v ľavej časti, kde je potrebné postupne vybrať položky: Digitálne údaje -> Referenčné priestorové údaje -> ZBGIS®údaje (po rozbalení je možné vybrať si kategóriu).
Výber kategórie ZBGIS
2. Definovanie priestorového rozsahu je na základe merných jednotiek. Merné jednotky je možné odoberať, prípadne znova pridať podľa potreby. Pre objednanie je potrebné kliknút na Kúpiť v základnej cene a následne Vytvoriť objednávku.
Ukážka - výber požadovanej oblasti
Viac informácii o kategorizácii údajov sa dočítate v časti Údaje ZBGIS®, o spôsobe výberu a objednania nájdete tu.

Pre produkty ZBGIS® bola merná jednotka (MJ) stanovená nasledovne:
Za mernú jednotku predaja údajov a služieb ZBGIS bol stanovený rozsah kladu mapového listu pre mierku 1:5000, čo predstavuje územie o veľkosti 2,5 x 2 km (10199 MJ na území SR). Pre každú MJ a kategóriu predaja bola určená cena, ktorá zohľadňuje hustotu a aktuálnosť údajov na nej.

Prehľady MJ pre produkty ZBGIS® poskytované na území SR nájdete v tabuľke.

 Prehľad MJ produktov  ZBGIS®
ZBGIS - Antropogénne prvky
ZBGIS - Vodstvo
ZBGIS - Výškopis
ZBGIS - Povrch
ZBGIS - Vegetácia
ZBGIS - Letecko-navigačné informácie
ZBGIS - Geografické názvoslovie
ZBGIS - všetky kategórie

 


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
10.04.2019 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť