Podmienky použitia

Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie celého kartografického diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených na tomto webovom portáli zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

Súhlasím
 

ZBGIS® je model reálneho sveta s presne definovanou mierou podrobnosti a abstrakcie podľa KTO ZBGIS®, popisuje aspekty kvality objektov a javov v čase, umožňuje ich analyzovanie a grafickú prezentáciu. Je geometrickým základom národnej infraštruktúry priestorových informácií (§2 ods. 13 zákona č. 215/1995 Z. z.).
Katalóg tried objektov ZBGIS® (ďalej len „KTO ZBGIS®" ) je súbor informácií, ktoré opisujú skupiny objektov spravovaných v geodatabázach ISGKK. Zároveň definuje metódy ich zberu, typ geometrie a ich vlastnosti (atribúty).    
Referenčné údaje ZBGIS® pozostávajú z:

 • Priestorové údaje definované KTO ZBGIS®, vrátane:
  – geografického názvoslovia (štandardizovaného aj neštandardizovaného),
  – administratívneho členenia,
  – geodetických referenčných bodov,
 • Ortofotosnímky,
 • Digitálny model reliéfu.

Vektorový polohopis

ZBGIS® je bezšvovou geodatabázou, ktorá pokrýva celé územie SR. Zber údajov prebiehal v určených oblastiach v rokoch 2001 až 2010 podľa pravidiel KTO ZBGIS® platného v roku zberu údajov. Obrázok zobrazuje prehľad rokov zberu údajov - rok zberu je rokom, keď sa na danom území realizovalo miestne šetrenie.

Rozsah jednotlivých tried objektov je deklarovaný obsahom definovaným a platným KTO ZBGIS®. Zobrazovacia podrobnosť a vhodnosť referenčných údajov je v rozpätí mierok 1 : 7 000 až 1 : 20 000. Podrobnosti sa uvádzajú v KTO ZBGIS®.
Z
BGIS® je priestorovou geodatabázou udržiavanou v súradnicovom systéme S-JTSK, v platnej realizácii JTSK03, s Baltským výškovým systémom po vyrovaní – Bpv (H). 
Logické usporiadanie referenčných údajov ZBGIS®  v geodatabáze pozostáva z:

 • 116 tried objektov (144 samostatných vrstiev podľa typu geometrie),
 • 114 atribútových domén,
 • 2 relačných vzťahov.

Údaje ZBGIS® sa poskytujú viacerými spôsobmi, pre všetky platí, že údaje vo vektorovej forme sú dostupné ako celok (všetkých 75 tried objektov vektorového polohopisu referenčných údajov) alebo sú rozdelené podľa príslušnosti do kategórie definovanej KTO ZBGIS®.

 • fyzické vektorové údaje – poskytujú sa len referenčné údaje (negeneralizované s výnimkou administratívnych hraníc) bez kartografickej reprezentácie v troch základných formátoch - ESRI geodatabázy (GDB, MDB) a SHAPEFILE (SHP). Geodatabázy zachovávajú doménové (číselníkové) atribútové štruktúry definované v ZBGIS®. Vo formáte  SHP sa doménové atribúty zobrazujú len číslom podľa určeného zoznamu pre vybraný/daný atribút. Údaje je možné konvertovať do väčšiny dostupných vektorových formátov. Údaje vo vektorovej forme sú dostupné ako celok (75 tried objektov vektorového polohopisu) alebo rozdelené podľa príslušnosti do ôsmich kategórií definovaných KTO ZBGIS®
 • webová mapová služba WMS – zobrazovacie služby ZBGIS®  poskytujú údaje formou rastových obrázkov o triedach objektov referenčných aj generalizovaných údajov zoskupených podľa príslušnosti do deviatich kategórií definovaných  KTO ZBGIS®  alebo o  ZBGIS® ako celku (76 tried objektov vektorového polohopisu). Viac informácií nájdete v časti Mapové služby - WMS.
 • webová mapová služba WFS - ukladacie služby ZBGIS® poskytujú údaje vo vektorovej forme (GML) len o triedach objektov referenčných údajov (negeneralizovaných) zoskupených podľa príslušnosti do ôsmich kategórií definovaných  KTO ZBGIS® alebo o ZBGIS® ako celku (75 tried objektov vektorového polohopisu). Viac informácií nájdete v časti Ukladacie služby - WFS.
 • elektronický dokument (PDF) – touto formou sa poskytujú Geodetické údaje o referenčnom geodetickom bode geodetických základov SR.

Ortofotosnímky

Momentálne sú ortofotosnímky z územia SR dostupné na stiahnutie a prezeranie cez aplikáciu Mapový klient ZBGIS (podkladová mapa ORTOFOTO) alebo cez webové mapové služby WMS a WMTS. Autorom týchto ortofotosnímok je GKÚ a Národné lesnícke centrum Zvolen. Orotofotosnímky sú z obdobia rokov 2017 až 2019. Viac informácií nájdete tu.

Digitálny model reliéfu 3

Digitálny model reliéfu (DMR3.5) - základ tvorí DMR3, ktorý bol vytvorený vektorizáciou výškopisu, najmä topografických máp mierky 1 : 10 000, niektoré malé časti aj v mierke 1 : 25 000 (tam, kde nebola k dispozícii mapa v mierke 1 : 10 000) a niektoré časti nad výškopisom ZM SR 1 : 10 000. Topografický ústav Armády SR vygeneroval z pospájaných zdrojových údajov sieť (grid) s technickými parametrami 10 x 10 m, 25 x 25 m, 
50 x 50 m, 100 x 100 m. DMR3 je reprezentovaný ako rastrový model nadmorských výšok územia SR a poskytuje sa vo formáte ESRI GRID v súradnicovom systéme JTSK s rozlíšením 10 x 10 m, 25 x 25 m,
50 x 50 m a 100 x 100 m formou webových služieb WMS a WCS.

DMR3.5 bol vytvorený pre potreby tvorby vrstevníc pre kartografickú reprezentáciu výškopisu. DMR3.5 vychádza z pôvodného DMR3 doplneného o prepočítané územia rovinatých častí nížin, kotlín a dolín veľkých riek. Na týchto územiach bolo pôvodné DMR3 nedostatočne modelované. Jeho vstupnú bázu tvorili vrstevnice Základnej mapy, ktoré nedosahovali na rovinách požadovanú hustotu. Následkom bol pri interpolácii pôvodného DMR3 na týchto územiach vznik priehlbní a geomorfologických tvarov, ktoré dostatočne nereprezentovali reálny stav.

Pri postupe riešenia DMR3.5 bol ako vstupný údajový zdroj na rovinatých územiach zvolený fotogrametrickou metódou zbieraný 3D polohopis databázy ZBGIS. Konkrétne sa jednalo o triedy objektov, ktoré boli vyhodnocované na úrovni terénu. Objektom polohopisu ZBGIS boli najskôr zhustené vertexy s rozostupom každých 10 m a následne boli konvertované na samostatnú bodovú triedu. Toto bodové pole bolo intenterpolované pomocou funkcie Topo to Raster s veľkosťou pixla 10x10m, následne bol tento raster prevzorkovaný bikubickou metódou s veľkosťou pixla 30x30m a prepočítaný maskou filtra 3x3, kvôli požiadavke zhladeného priebehu vrstevníc pre kartografickú reprezentáciu. Výsledný raster bol konvertovaný na bodové pole, z ktorého sa pomocou interpolačnej funkcie Prirodzeného suseda vytvoril raster územia s veľkosťou pixla 10x10m, ktorý bol mozaikovaný do pôvodného DMR3.

V rámci DMR3.5 sú takisto riešené miesta s výskytom chýb na pôvodnom DMR3, ktoré vznikli nesprávne zadanou hodnotou pôvodných vstupných údajov, napr. zadaním nesprávnej výšky vrstevnice. Takéto miesta boli odstránené ich vymazaním a premodelovaním z bodov okolia chyby pôvodného DMR3, premodelovaním pomocou vrstevníc Základnej mapy 1 : 10 000 alebo premodelovaním využitím údajov z DMR4. Viac informácii o aktualizácii nájdete tu.


Publikované: 02.01.2015 / Aktualizované : 
15.03.2021 

 

 • Poslať stránku e-mailom
 • Tlačiť